با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
روند شکل‌گیری کانون‌های عشایری و سنجش میزان استقبال و رضایتمندی کوچندگان، مطالعه تطبیقی ناحیه کوهرنگ (چهارمحال و بختیاری)

سیاوش مولایی پارده؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/psp.2021.60209.2505

چکیده
  زﻧـﺪﮔﯽ ﻋﺸـﺎﯾﺮی  و شیوه کوچ‌نشینی به عنوان اولین نظام اجتماعی جامعه بشری ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻈﺎم روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ دﺷـﻮاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤـﺮاه  است. بنابراین از ﺳـﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰان و  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮطه، راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه از زﻧﺪﮔﯽ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناخت تحولات کاربری اراضی ناحیه روستایی زبرخان، با بهره گیری از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط ENVI

نسیبه حسینی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 15-32

https://doi.org/10.30473/psp.2022.57325.2424

چکیده
  با توجه به تغییرات گسترده کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و برنامه­ریزان از چگونگی تحولات حادث شده برای سیاست­گذاری و چاره­اندیشی جهت رفع معضلات موجود، آشکارسازی تغییرات کاربری زمین، ضروری به نظر می­رسد. بنابرای،  نقشه کاربری اراضی یکی از الزامات هرگونه برنامه­ریزی توسعه ملی و منطقه­ای است که مدیران، برنامه­ریزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی عوامل کالبدی و اثر آن بر میزان تعاملات اجتماعی(مورد مطالعه: بافت قدیمی شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ راضیه کریمی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/psp.2023.47396.2149

چکیده
  فضاهای عمومی مهم­ترین و ضروری‌ترین عناصر شهر هستند که در این مکان‌ها انواع فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شکل می‌گیرد و در پی تعاملات اجتماعی، شهری سرزنده را به­وجود می‌آورد. هدف از این پژوهش شناخت تأثیر جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی است. منطقه مورد مطالعه محلات بافت قدیمی کاشان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل الگوهای رشد فضایی شهر کرمانشاه با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

سمیه نوروزی گله کلائی؛ احمد حاتمی؛ سمیه پرویزی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 49-64

https://doi.org/10.30473/psp.2022.62702.2573

چکیده
  شهرها با سرعت بالایی درحال‌ رشد و توسعه هستند و روند شهرنشینی یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی برنامه‌ریزان شهری است. در کنار سطح بالای نرخ رشد جمعیت، تغییرکاربری زمین و تبدیل آن به کاربری‌های شهری نیز مسئله مهمی است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت تبیین الگویی‌های فضایی شهر کرمانشاه در 25 سال اخیر دارد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ظرفیت‌سنجی توسعه منطقه‌ای با رویکرد آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)

شهرام امیرانتخابی؛ مجید اکبری؛ مرضیه طالشی انبوهی؛ هدایت الله درویشی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30473/psp.2023.58891.2468

چکیده
  رویکرد آمایش سرزمین را می­توان «ادراک عینی و فضایی زبان سرزمینی» نامید. این رویکرد با به بکارگیری رویکرد یکپارچگی قلمرویی، سازمانی، سیاستی و فرابخشی، سعی در فراهم­سازی دقت در ترکیب و تجزیه مؤلفه­های سازمان فضایی دارد. هدف از نوشتار حاضر تحلیل همسویی و هم راستایی وضعیت توسعه منطقه­ای مبتنی بر شاخص­ها با مؤلفه­ها و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پهنه‌بندی کلانشهر اهواز از دیدگاه رشد هوشمند با بهره‌گیری از تلفیق مدل تحلیل رابطه‌ای خاکستری (GRA) و GIS

مهیار سجادیان؛ محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/psp.2022.61999.2552

چکیده
  رشد بی‌رویه جمعیت و گسترش سریع شهرها، این مکان‌ها را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. لذا در جهت ساماندهی این‌گونه از رشد، الگوهای نوین برنامه‌ریزی همچون رشد هوشمند مطرح شده است. کلان شهر اهواز نیز در طی سال­های اخیر، همواره با عوارض نامطلوب رشد لجام‌گسیخته و پرنوسان مواجه بوده که توجه جدی به الگوی رشد هوشمند و حرکت بدین‌سو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قابلیت سنجی جاذبه های گردشگری در نواحی روستایی شهرستان نیشابور

زهرا مظفری؛ مریم قاسمی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ امیدعلی خوارزمی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 97-122

https://doi.org/10.30473/psp.2023.61089.2527

چکیده
  توسعة همه­جانبه و پایدار گردشگری روستایی مستلزم شناخت و بهره­گیری مناسب از پتانسـیل­هـای بـالقوه و در نهایت برنامه­ریزی درست است؛ جاذبه‌های گردشـگری یکی از عناصر اصلی گردشگری است که بدون آن ایجاد تقاضا برای مقصد گردشگری دشوار است. شهرستان نیشابور با داشتن جاذبه‌های گردشگری روستایی طبیعی و انسانی متنوع، یکی از مقاصد اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهبرد کالبدی- فضایی گردشگری شهری با رویکرد مشارکتی در منطقه کاشان

حسین قمری؛ نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی‌اکبری

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 123-147

https://doi.org/10.30473/psp.2022.57385.2427

چکیده
  با وجود اهمیت گردشگری مشارکتی در صحنه بین‌المللی و تلاش جهانی برای جذب درآمد از طریق گردشگر در مناطق مختلف ایران از جمله منطقه کاشان، بنا به دلایل مختلف، گردشگری رونق زیادی ندارد. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه راهبردی کالبدی - فضایی گردشگری شهری با رویکرد مشارکتی در منطقه کاشان است. تحقیق از نظر موضوع، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ...  بیشتر