با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

 

اهداف بنیادین فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

 

جامعه هدف نشریه برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، اندیشمندان و محققان علوم جغرافیایی و سایر پژوهشگران در حوزه‌های علوم برنامه‌ریزی هستند. البته بدیهی است که پژوهش کاربردی در نهادینه‌سازی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا، اولویت‌های مطالعاتی و پژوهشی این فصلنامه به شرح زیر است:

  • رویکردها و پژوهش‌­های نظری در برنامهر­یزی توسعه کالبدی
  • تحلیلهای محیطی در برنامهریزی توسعه کالبدی 
  • ساختار شناسی و طرحریزی الگوهای کاربری زمین
  • شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامهریزی توسعه کالبدی
  • ابعاد و برنامهریزی توسعه کالبدی
  • پژوهشهای کاربردی در ابعاد اقتصادی برنامهریزی توسعه کالبدی
  • پژوهش­های کاربردی دربرنامهریزی پایداری مسکن شهری و روستایی  
  • پژوهشهای بومی در حوزه زیستپذیری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی و شهری
  • الگوهای دسترسی کالبدی و برنامهریزی ترافیک و حمل و نقل در سطوح محلی، ناحیهای
  • برنامهریزی توسعه کالبدی با محوریت تحلیلهای اجتماعی و محلهگرایی