با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

«برنامهریزی توسعه کالبدی»  فصلنامهای  است که از روش داوری دوسو ناشناس استفاده میکند و مقالاتی با کیفیت بالا را در عرصه علوم جغرافیایی با رویکرد برنامهریزی کالبدی و همچنین مقالاتی در حوزههای علوم برنامهریزی را منتشر میکند. نشریه برنامهریزی توسعه کالبدی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات  پژوهشی در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت


هزینههای پردازش مقاله

 هزینه بررسی و پذیرش مقاله، سه میلیون ریال تا مرحله پذیرش قطعی و سه میلیون ریال هزینه انتشار (جمعاً شش میلیون ریال) بوده و قابل پرداخت آنلاین از طریق سامانه نشریه میباشد.

  • هزینه دریافتی هنگام ارسال به داور: 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان
  • هزینه انتشار مقالات پذیرش شده: 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان

 

هزینه اشتراک

«برنامهریزی توسعه کالبدی» به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.


سیاستهای دسترسی باز

«برنامهریزی توسعه کالبدی» تحت شرایط و معیارهای مجوز (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International License  منتشر میشود. دارندگان این مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی میتوانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

سیاستهای انتشار

«برنامهریزی توسعه کالبدی» پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)   است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.