با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل اثرات اجرای طرح‌های هادی بر کیفیت محیطی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هامون)

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی نادریان‌فر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6796

چکیده
  طرح­های هادی با هدف دستیابی به زندگی مطلوب و رضایت­بخش در مناطق روستایی اجرا شده است. بر این اساس، ارزیابی کیفیت­ محیطی روستاهایی که در آن‌ها طرح هادی اجراشده، با توجه به اثرگذاری آن بر فضاهای اکولوژی به‌عنوان رویکردی اجتناب‌ناپذیر در حوزۀ برنامه­ریزی روستایی امری ضروری به نظر می­رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل و فرایندهای مؤثر بر تدوین سیاست‌گذاری فضایی توسعه کالبدی مناطق روستایی ایران

سیدعلی بدری؛ محمد رضا رضوانی؛ پروین خدادادی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 25-43

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6797

چکیده
  روستاهای ایران با مشکلات عدیده ای در ابعاد اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی روبه رو هستند. مجموعه مشکلات فوق منجر به تبدیل روستاها به مکانی برای استقرار گروه­های پردرآمد شهری،  اغتشاش کالبدی، تغییر کاربری اراضی و عدم توجه به فرآیند تدوین سیاست­ها و برنامه­ها در برابر فراورده و برآیند آنها می­شود و در نتیجه، آینده توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل میزان انطباق پهنه‌های بافت فرسودة شهری با پهنه‌های فقر ( مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر)

عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6798

چکیده
  نگاه صرفاً کالبدی بافت­های فرسوده موجب ضعف طرح­های نوسازی و بهسازی شده است. هدف از این پژوهش تحلیل انطباق محدودة بافت فرسوده با پهنه­های فقر در شهر قائمشهر است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی - تحلیلی است. داده‌های مربوط به مبانی نظری تحقیق به شیوة کتابخانه‌ای و اسنادی تهیه ‌شده و داده‌های خام پژوهش از بلوک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سطح‌بندی مراکز روستایی بر اساس مفهوم سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مینودشت)

بهرام ایمانی؛ علی طورانی؛ حمیده خسروی مهر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 61-77

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6799

چکیده
  امروزه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران توسعه در زمینۀ ریشه­یابی موانع توسعه­یافتگی کشورهای مختلف به فقدان سرمایه اجتماعی اشاره می­کنند. برای توسعه بیش از هر چیز سرمایه اجتماعی نیاز است. با توجه به ضرورت مطالعه و بررسی این مفهوم به ویژه در نواحی روستایی محروم، مراکز روستایی شهرستان  مینودشت سطح بندی شده است. در این تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سازگاری کاربری زمین در سکونتگاه‌های روستایی مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)

امین فعال جلالی؛ مریم قاسمی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 79-99

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6800

چکیده
  یکی از وظایف اصلی و مهم برنامه­ریزان در نواحی روستایی، تخصیص زمین به کاربری­های گوناگون باتوجه به نقش و کارکرد و میزان تأثیرگذاری هر کدام از کاربری­ها بر یکدیگر است. در واقع هدف نهایی برنامه­ریزی کاربری اراضی ایجاد نوعی تعادل زیست محیطی و برقراری عدالت اجتماعی در روند پیشرفت و آبادانی نواحی سکونتی است و باید به اهداف کیفی همچون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فضایی کیفیت مسکن در شهر ارومیه با استفاده از روشHOT SPOT

شهریور روستایی؛ شیوا علیزاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 101-117

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6801

چکیده
     شناخت مسائل کیفیت مسکن در کنار سایر مسائل، از موارد اساسی در برنامه‌ریزی مسکن است. مسکن  مکانی فیزیکی است و به عنوان سر پناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می‌آید.در این سرپناه کمیت و کیفیت مسکن گویای وضعیت اجتماعی_اقتصادی شهری است. مسکن به عنوان جزئی از توسعه اقتصاد ملی مطرح است. پرداختن به شاخص­های مسکن را می‌توان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بهینه سازمان‌های پهنه‌گستر (نمونه: دانشگاه پیام‌نور)

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ قدیر فیروزنیا

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 119-129

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6802

چکیده
  امروزه دانشگاه پیام­نور بیش از 500 مرکز و واحد آموزشی دارد. اقتضای مدیریت منطقی این دانشگاه ایجاب می­کند که در سطوح مختلف آن از فناوری­های نوین مدیریتی استفاده شود. تعداد نسبتاً زیاد مراکز، دانشجویان و استفاده کنندگان از خدمات آموزشی دانشگاه پیام­نور، حجم بسیار وسیعی از داده­ها و اطلاعات گوناگون را پدید آورده که به نظر می­رسد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین الگوی تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه: شهرستان ایذه(بخش دهدز)

حجت اله خسروی مال امیری؛ حسین سلیمانی؛ سید رامین غفاری؛ احمد خادم الحسینی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 131-145

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6803

چکیده
  ارزیابی و سنجش میزان تاب­آوری جوامع روستایی، یکی از مهم­ترین ابزارها در تشخیص پایداری سکونتگاه­های روستایی، هنگام بروز مخاطرات محیطی است. بر این اساس در بخش دهدز، سکونتگاه­های روستایی متعدد و بعضی مناطق عشایرنشین نیز وجود داشته و خطرات محیطی بسیاری در طول سال در این بخش رخ می­دهد و روستاها و ساکنین آن در زمنیه برخی از ابعاد ...  بیشتر