با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

امروزه دانشگاه پیام­نور بیش از 500 مرکز و واحد آموزشی دارد. اقتضای مدیریت منطقی این دانشگاه ایجاب می­کند که در سطوح مختلف آن از فناوری­های نوین مدیریتی استفاده شود. تعداد نسبتاً زیاد مراکز، دانشجویان و استفاده کنندگان از خدمات آموزشی دانشگاه پیام­نور، حجم بسیار وسیعی از داده­ها و اطلاعات گوناگون را پدید آورده که به نظر می­رسد اداره و سازماندهی این حجم از داده­ها در توان فرد یا افرادی خاص، اگرچه مدیرانی بسیار قوی هم باشند، نیست. در اغلب موارد مدیران و مسئولان، آمار و اطلاعاتی آماده و دقیق از وضعیت­های مختلف مراکز تحت مدیریت خود ندارند. این مسئله می­تواند به عدم شناخت کافی و تصمیم­گیری­های بعضاً نادرست در اداره دانشگاه بیانجامد. از سوی دیگر، گاه حجم اطلاعات و داده­ها به حدی فراوان است که بسیاری از دست اندرکاران احساس گم­شدگی در میان انبوهی از اطلاعات به ظاهر نامرتبط با یک­دیگر می‌‌کنند. ایجاد بانکی اطلاعاتی جامع شامل تمامی داده­ها، آمار، ارقام و اطلاعات گوناگون مربوط به مراکز و واحدها می­تواند به مدیریت و سازماندهی آنها کمک نماید. پژوهش حاضر برمبنای داده­های سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام­نور طی سال­های 1393 تا 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش پیش از آزمون هر گونه فرضیه یا بررسی روابط بین متغیرها، تأکید بر ایجاد پایگاه داده­ای جامع برای دانشگاه پیام­نور است که در محیط سیستم­های اطلاعات جغرافیایی قابل استفاده باشد. براساس این پایگاه داده و با توجه به نیازهای متفاوت پژوهشی یا اداری-اجرایی می­توان تجزیه و تحلیل­های متنوعی از داده­های این پایگاه به­عمل آورد. نتیجه این پژوهش به شکل بانک اطلاعاتی جامعی در محیط سیستم­های اطلاعات جغرافیایی در آمده که به مثابه ابزاری قدرتمند می­تواند راهکارهایی مناسب و مفید در اختیار مدیران قرار دهد تا با تکیه بر آن بتوانند تصمیمات درست و موثر اتخاذ کنند. بنابراین، بکارگیری نتایج این پژوهش می­تواند منجر به مدیریت هرچه بهتر در سطح سازمان مرکزی، استان­ها و مراکز و واحدهای پیام­نور شود.

کلیدواژه‌ها

بارو، پی. ای (1384). سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه حسن طاهرکیا، تهران:سمت.
دانشگاه پیام­­نور (1395). سیستم جامع گلستان. سازمان مرکزی دانشگاه پیام­­نور. تهران.
رستمی، شاه­­بختی (1396). کاربرد سیستم­­های اطلاعات جغرافیایی در برنامه­­ریزی روستایی. دانشگاه پیام­­نور. جزوه درسی دوره کارشناسی رشته جغرافیا.
رستمی، شاه­­بختی (1394). فناوری­­های جغرافیایی در برنامه­­ریزی روستایی. تهران:دانشگاه پیام­­نور.
صرافی زاده، اصغر و پناهی ،علی (1381). سیستم­­های اطلاعات مدیریت، تهران:موسسه انتشارات میر.
کمیته برنامه راهبردی دانشگاه پیام­­نور (1394). مجموعه گزارش­­های راجع به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام­­نور تمام استان­­ها. دانشگاه پیام­­نور. امور استان­­ها.
علی­محمدی، عباس (1392). مبانی علوم و سیستم­های اطلاعات جغرافیایی. تهران:سمت.
ولیزاده کامران، خلیل (1395). سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط زیست. تهران:دانشگاه پیام­نور.
Burrough, P. A. (1986), Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Oxford: Oxford University Press.
Burrough, P. A. and Mcdonnell, R. A. (1998), Principles of Geographical Information Systems. Oxford: Oxford University Press.
Chrisman, N. (1997), Exploring Geographic Information Systems. New York: John Wiley & Sons.
Davis, Bruce E. (2001), GIS: A visual approach (Second Edition), ONWORD PRESS, Australia.
Delaney, J. (1999), Geographical Information Systems: AN INTRODUCTION. Oxford: Oxford University Press.
DeMers, M. N. (2011), Fundamentals of Geographic Information Systems (Fourth Eddition). New York: John Wiley & Sons.
ESRI (2015), different items available from: www.esri.com
Google Earth (2017), different items available from: www.googleearth.com
Haggett, P., Cliff, A. D. and Frey, A. (1977), Locational Models, Edward Arnold. London.
Longley Paul A., Michael F. Goodchild, David J. Maguire and David W. Rhind (2011), Geographic Information Systems and science (Third edition). John Wiley & Son, Ltd. England.
Smith, T. R., Menon, S., Starr, J. L., and Estes, J. E. (1987), Requirements and Principles for the Implementation and construction of large-scale geographic information systems. International Journal of Geographical Information Systems 1: 13-31.
Pierce Francis. J. and Clay David (2007), GIS applications in Agriculture. CRC Press. Taylor & Francis Group. FL.