دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1399، صفحه 1-165 
8. تبیین الگوی تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه: شهرستان ایذه(بخش دهدز)

صفحه 131-145

10.30473/psp.2020.6803

حجت اله خسروی مال امیری؛ حسین سلیمانی؛ سید رامین غفاری؛ احمد خادم الحسینی