اهداف و چشم انداز

 

اهداف بنیادین فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

 

جامعه هدف این نشریه اندیشمندان و محققان علوم جغرافیایی و سایر پژوهشگران در حوزه­ های علوم برنامه­ ریزی است. البته بدیهی است پژوهش کاربردی در نهادینه­ سازی برنامه­ ریزی توسعه کالبدی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا فصلنامه برنامه­ ریزی توسعه کالبدی ، اولویت های مطالعاتی و پژوهشی ذیل را جهت دریافت مقاله بشرح اعلام می نماید:

  •   رویکردها و پژوهش­های نظری در برنامه‌ر­یزی توسعه کالبدی

  •   تحلیل‌های محیطی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی 

  •   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین

  •   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

  •   ابعاد و برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

  •   پژوهش‌های کاربردی درابعاد اقتصادی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

  •   پژوهش­های کاربردی دربرنامه‌ریزی پایداری مسکن شهری و روستایی  

  •   پژوهش‌های بومی در حوزه زیست‌پذیری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی و شهری

  •   الگوهای دسترسی کالبدی و برنامه‌ریزی ترافیک و حمل و نقل در سطوح محلی، ناحیه‌ای

  •   برنامه‌ریزی توسعه کالبدی با محوریت تحلیل‌های اجتماعی و محله‌گرایی