پیوندهای مفید

انجمن جغرافیایی ایران


فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی


فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی


مجله علمی- پژوهشی «پژوهش های روستایی»