اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مصطفی طالشی

دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهیدبهشتی استاد، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

taleshi_moyahoo.com
09128177477

سردبیر

دکتر مصطفی طالشی

دکترا رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهید بهشتی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

taleshi_moyahoo.com
09128177477

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن افراخته

دکترا جغرافیا از دانشگاه آزاد اسلامی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

hafrakhtehyahoo.com
02634579600

دکتر مسعود تقوایی

دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

m.taghvaeigeo.ui.ac.ir
09133273643

دکتر زهرا حجازی‌زاده

دکتری اقلیم‌ شناسی از دانشگاه تربیت مدرس استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

hejazizadehtmu.ac.ir

دکتر محمدرضا رضوانی

دکترا‏ ‎‏جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تهران استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir
09122180492

دکتر عباس سعیدی

دکترا جغرافیای اقتصاد و زمین شناسی از دانشگاه دانشگاه فیلیپس آلمان استاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

asaidicc.sbu.ac.ir

دکتر حمید شایان

دکترا جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی

shayan34yahoo.com
09155161518

دکتر اسماعیل علی اکبری

دکترا رشته جغرافیای شهری از دانشگاه تهران استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

aliakbariesmaeilyahoo.com
09123840594

دکتر عبدالحمید نظری

دکترا جغرافیا انسانی گرایش برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهید بهشتی دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

a.h.nazariyahoo.com

دکتر مجید جاوری

دکترا اقلیم شناسی از دانشگاه تهران دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

majid_javariyahoo.com

مدیر داخلی

دفتر نشریه

سازمان مرکزی

psp.journals.pnu.ac.ir
pspjournalsgmail.com