درباره نشریه

 

فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و دانشمندان کشور که در عرصه علوم جغرافیایی با رویکرد برنامه‌ریزی کالبدی فعالیت می‌کنند، در سال 1391 موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری شد  و همچنین با پیگیری‌های جناب آقای دکتر مصطفی طالشی به عنوان سردبیر، اعتبار علمی و پژوهشی برابر با جلسه کمسیون مورخ 1395/12/25دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را اخذ نمود.

دبیرخانه این فصلنامه در حال حاضر در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه  قرار  دارد و کلیه فرایندهای دریافت تا چاپ مقالات در این مرکز انجام می‌شود.