دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1399، صفحه 1-140 
2. پیش بینی تغییر کاربری اراضی شهری تبریز، با استفاده از مدلSLEUTH

صفحه 21-33

10.30473/psp.2020.43826.2050

حسن دارابی؛ لیدا سیدی فر؛ محمد جواد امیری؛ عبدالرضا کرباسی؛ حسین آقامحمدی