با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی مبتنی بر نگرش خبرگان دانشگاهی و اجرایی

فاطمه رضایی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ صدیقه حسینی حاصل

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62809.2577

چکیده
  توسعه روستایی به عنوان هدف و یا راهبرد توسعه در بسیاری از کشورها مورد تأکید نظام سیاست­گذاری و برنامه­ریزی آن­ها است. برای دستیابی به این هدف، توجه به اصول محتوایی و رویه­ای برنامه­ریزی (توسعه روستایی) مبتنی بر ادبیات نظری-تجربی و  نگرش خبرگان در سطوح مختلف فضایی از جمله منظومه روستایی اهمیت دارد. تحقیق حاضر با هدف  ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی ابعاد پنهان سکونت با رویکردی معناشناسانه در مسکن اجتماعی، مطالعه موردی: سکونتگاه های مسکن اجتماعی در همدان

شیما اسلام پور؛ سعید میررریاحی؛ سوزان حبیب

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 15-40

https://doi.org/10.30473/psp.2023.63480.2591

چکیده
  مسکن اجتماعی در سال­های اخیر به­دنبال افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، به ­عنوان یکی از راه­های پاسخ­گویى به نیاز مسکن مطرح شده است. از آنجا که در ایران مسکن اجتماعی، تجربه­ای کم و بیش جدید محسوب می­شود، در این راستا تحقق امر سکونت، به­دلیل گسترش روزافزون چنین مسکن­هایی در شهرها، ضرورى به­نظر مى­رسد، تا بتوان پایه­هاى ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نظام‌مند ابعاد و شاخص‌های مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش فراترکیب

محمد جواد سامانی نژاد؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ محسن نیازی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 41-58

https://doi.org/10.30473/psp.2023.65838.2635

چکیده
  تجدید حیات شهرها نیز مانند موجودات زنده از طریق نوسازی سلول‌ها و بافت‌هایی است که همواره فرسوده می‌شوند. گاهی روند فرسودگی سریع­تر از روند نوسازی حرکت می‌کند، که در این صورت انباشت فرسودگی، بحرانی شده و تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را ضروری می‌سازد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، میزان مشارکت مردم در امر بهسازی و نوسازی بافت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و تدقیق نواحی فرهنگی آرامستان‌ها در راستای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: آرامستان‌های ناحیه شهری مشهد)

مصطفی طالشی؛ حسین امجد یزدی؛ حسین رحیمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 59-71

https://doi.org/10.30473/psp.2023.65482.2632

چکیده
  آرامستان­ها یکی از عناصر اثربخش در چیدمان ساختار فضایی سکونتگاه انسانی و به‌ویژه شهرهای ایرانی است. رویکرد توسعه فرهنگی- اجتماعی آرامستان‌ها با افزایش میزان تعاملات اجتماعی و حضورپذیری شهروندی موجب سرزندگی شهری فضاهای شهری می­شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت کارکردی آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتاب کالبدی و فضایی سیاست‌های نولیبرالیسم در سکونتگاه‌های پیراشهر بیرجند

محمود فال سلیمان؛ محمد حجی پور؛ جواد کریمی پور

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/psp.2023.66139.2639

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی و ارزیابی اثرات کالبدی و فضایی اقدامات اجرایی متأثر از رویکرد سیاست­های نتولیبرال توسط نظام برنامه­ریزی در سکونتگاه­های پیراشهر بیرجند است. از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد پیمایشی بوده است و گردآوری داده­ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به وسیله نماگرهای آمار کلاسیک و فضایی انجام شده است. جامعه تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش حکمروایی مطلوب شهری در رفع ناپایداری بافت‌های ناکارآمد میانی شهر سمنان

مهدی صمیمیان؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62721.2575

چکیده
  بافت­های ناکارآمد شهری از یک سو بدلیل مشکلات متفاوت و درصد بالایی از جمعیت شهری از سوی دیگر در  مقایسه با بافت­های دیگر شهر اهمیت بسزایی دارند هدف از این تحقیق، بررسی نقش دولت­ و استفاده از فرایندهای حکمروایی در تحقق توسعه و پایداری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به طور مؤثر و جامع است. در تحقیق حاضر برای شناخت نقش حکمروایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌برنده توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان، مطالعه موردی: دهستان حیران، شهرستان آستارا

کیومرث خداپناه

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30473/psp.2023.64008.2605

چکیده
  گردشگری روستایی راهبرد نوینی برای دستیابی به توسعه روستایی است که از طریق ایجاد فعالیت‌های مکمل و متحول نمودن این نواحی، نقش عمده‌ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع‌بخشی به رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش، با رویکرد عوامل پیش برنده گردشگری روستایی انجام شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی‌-‌ تحلیلی و از لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری ‌‌شهر یاسوج با استفاده از مدل متاسوات (Meta-swot) براساس رویکرد توسعه پایدار

اسماعیل علی اکبری؛ محمدمهدی حسن زاده؛ بیژن دادرس؛ محسن سقائی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 117-131

https://doi.org/10.30473/psp.2023.64956.2620

چکیده
    باتوجه به پتانسیل فراوان شهر یاسوج در صنعت گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار، برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری در این شهر ضرورت دارد‌‌.‌‌ در همین راستا هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر یاسوج‌‌‌‌،‌‌‌‌ شناسایی و عوامل توسعه گردشگری و مقایسه با مناطق رقیب براساس رویکرد توسعه پایدار بوده است‌‌.‌‌ نوع تحقیق ...  بیشتر