دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-157 
3. تحلیل مکانی بیکاری در نواحی شهری و روستایی ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده‌های مکانی

صفحه 37-48

محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ مهرداد محمودیان زمانه؛ راضیه حیدریان محمدآبادی