با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌برنده توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان، مطالعه موردی: دهستان حیران، شهرستان آستارا

کیومرث خداپناه

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30473/psp.2023.64008.2605

چکیده
  گردشگری روستایی راهبرد نوینی برای دستیابی به توسعه روستایی است که از طریق ایجاد فعالیت‌های مکمل و متحول نمودن این نواحی، نقش عمده‌ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع‌بخشی به رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش، با رویکرد عوامل پیش برنده گردشگری روستایی انجام شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی‌-‌ تحلیلی و از لحاظ ...  بیشتر

قابلیت سنجی جاذبه های گردشگری در نواحی روستایی شهرستان نیشابور

زهرا مظفری؛ مریم قاسمی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ امیدعلی خوارزمی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.30473/psp.2023.61089.2527

چکیده
  توسعة همه­جانبه و پایدار گردشگری روستایی مستلزم شناخت و بهره­گیری مناسب از پتانسـیل­هـای بـالقوه و در نهایت برنامه­ریزی درست است؛ جاذبه‌های گردشـگری یکی از عناصر اصلی گردشگری است که بدون آن ایجاد تقاضا برای مقصد گردشگری دشوار است. شهرستان نیشابور با داشتن جاذبه‌های گردشگری روستایی طبیعی و انسانی متنوع، یکی از مقاصد اصلی ...  بیشتر

شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان نیر)

کیومرث خداپناه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30473/psp.2022.59895.2494

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری، به مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی است که شناخت و تحلیل علمی آن می‌تواند چارچوب مطمئنی را برای برنامه‌ریزی صنعت گردشگری فراهم سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار روستایی در شهرستان نیر و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران‌ها بر یکدیگر انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، ...  بیشتر

ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستا‌های هدف گردشگری (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی، شهرستان قزوین)

حسین فراهانی؛ جمشید عینالی؛ معصومه مرادی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6391

چکیده
  گردشگری، با توجه به کارکرد­های متنوع و نیز توانایی بالا در ایجاد ارتباط با سایر بخش­های اقتصادی، توسعه اجتماعی اقتصادی و تغییر سبک زندگی مناطق روستایی مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستا­های هدف گردشگری بخش الموت شرقی شهرستان قزوین است. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و روش آن توصیفی- ...  بیشتر