با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل مؤلفه های بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6392

چکیده
  بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز نیز به عنوان نخستین هسته شکل گرفته و شهر اهواز، با مشکلاتی چون افول کیفیت کالبدی، مشکلات دسترسی و ترافیکی، تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت به علت ماهیت تجاری آن و سایر عوامل،  همچنین با دارا بودن ارزش­های تاریخی به لحاظ داشتن بناهای تاریخی مهم در این محدوده و ارزش­های فرهنگی و مهم­­تر از همه به عنوان ...  بیشتر

تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن در مناطق شهر اهواز

محمدحسن یزدانی؛ سحر حسن پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6067

چکیده
  در مقولۀ مسکن، تهیۀ طرح و برنامه­های توسعه با توجه به ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن می­تواند از شکاف و نابرابری در رفاه سکونتی ساکنان و رشد بی­برنامۀ شهر جلوگیری کند. بر این اساس، این پژوهش با هدف تحلیل فضایی ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن، تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن و ارتباط کمبود مسکن با گسترش افقی در شهر اهواز انجام شده است. نوع ...  بیشتر

برآورد میزان اشتغال شهری در سناریوهای توسعه کاربری اراضی با مدل رگرسیون (مورد مطالعه: محلات کیان‏پارس و کیان‏آباد شهر اهواز)

سیدجعفر حجازی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 65-79

چکیده
  مناطق شهری به مثابۀ نقاط عطف جوامع انسانی موتورهای رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی‏اند؛ که در نهایت تحولات کالبدی و کاربری اراضی شهری را به دنبال دارند. از سوی دیگر تغییر مساحت برخی کاربری‏های شهری از جمله؛ درمانی، تجاری، اداری و آموزشی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال خواهند داشت .مطالعه روابط این کاربری‏ها با تغییرات اشتغال با کمک طرح ...  بیشتر