با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

3 استادیار، گروه معماری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

10.30473/psp.2023.67803.2669

چکیده

پارک‌های علم و فناوری در توسعه علمی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. محیط کالبدی این پارک‌ها در دو حوزه معماری و شهرسازی می‌بایست با هدف بهبود کارایی کارکنان طراحی شود. با نگاه به این موضوع، هدف این مقاله تحلیل رابطه عوامل شهری (ساختار فضایی و کیفیت فضای باز) و عوامل کالبدی معماری، در پارک‌های علم و فناوری بر بهره‌وری کارکنان است. این پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. محدوده مطالعه شامل «پارک علم و فناوری البرز» و «پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات» است. گردآوری داده‌ها با پرسشنامه صورت گرفت و نمونه آماری شامل ۲۲۶ نفر از کارکنان شرکت‌های فعال در این دو پارک بود. متغیرهای محیطی معماری بر اساس مدل ویشر (2007) در سه گروه «فیزیکی»، «عملکردی» و «روانی» تقسیم شد. این متغیرها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) رتبه‌بندی شدند. برای شناخت ساختار فضایی از روش چیدمان فضا در محیط نرم‌افزار UCL.Depthmap.10 استفاده شد. سنجش کیفیت محیط شهری نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخت صورت گرفت. در تحلیل استنباطی، از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل مسیر به روش «حداقل مربعات جزئی»، بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اکثر عوامل مدل ویشر از نظر کارکنان تأثیر بیشتری نسبت به عوامل شهری بر بهره‌وری دارند. ولی این متغیرهای معماری بیان­کنندۀ تمام تأثیرات نیست، به صورتی که میزان تأثیر ساختار فضایی بر بهره‌وری کارکنان کمتر از «عواملِ کالبدی»، اما بیشتر از «عواملِ عملکردی» است. همچنین در زیر متغیرهای ساختار فضایی، تأثیر متغیرهای «همپیوندی»، «عمق» و «اتصال» بر بهره‌وری برابر نبود.

کلیدواژه‌ها

اقبالی، سیدرحمان، حامدی، محسن و هاشمی، فاطمه (1396). تأثیـر مشخصـه‌های فیزیکـی محیـط کـار بـر عملکرد کارکنـان. پژوهـش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(2)، 69-92.
بیسادی، مونا، مظفر، فرهنگ و حسینی، سیدباقر (1392). صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی. فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، 7(3)، 239-249.
تابع‌افشار، سولماز، طوفان، سحر، ثقفی‌اصل، آرش (1400). بـررسی نقـش چیـدمان محیـط‌های کـاری بـر سلامت کارکنان: سندرم ساختمان بیمار. مجله ارگونومی، ۹ (۴)، ۲۱۰-۱۹۹.
شیخی، حجت، رضایی، محمدرضا (1396). ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده‌مدار و پاسخدهی اجتماعی (نمونه موردی: خیابان فردوسی شهر ایلام). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 8(29)، 83-98.
عزیزی، هانیه و تازیکه لمسکی، ایمان (1398). بررسی اثر عوامل محیطی بر بهره‌وری کارکنان در فضاهای اداری، مورد مطالعاتی: حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک کشور. معماری و شهرسازی آرمان شهر، 12(29)، 113-124.
قنبران، عبدالحمید، ابراهیم‌پور، رضا، پایه‌دار اردکانی، پگاه، توحیدی‌مقدم، مریم (1396). بررسی نقش نور طبیعی، دید و منظر بر کاهش استرس کارمندان در فضاهای اداری با استفاده از روش روان‌فیزیک. سلامت کار ایران، ۱۴(۶) :۱۴۷-۱۳۵
گل‌محمدی، رستم، پیرمرادی، زهرا، معتمدزاده طرقبه مجید و فردمال، جواد. (1396) ارزیابی شدت روشنایی و دمای رنگ نور و ارتباط آن بـا خستگـی بینـایی در کارکنان اداری شهر همـدان در سال ۱۳۹۶. سلامت کار ایران، ۱۷(۱)، ۱۰-۱.
هاشمی، فاطمه (1397). تدوین و بکارگیری ضوابط پیشرفته در طراحی معماری ساختمان کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی با تأکید بر تأمین آسایش محیط کار. رساله دکتری، رشته مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
Al Horr, Y., Arif, M., Kaushik, A., Mazroei, A., Katafygiotou, M., & Elsarrag, E. (2016). Occupant Productivity And Office Indoor Environment Quality: A Review Of The Literature. Building And Environment, 105, 369-389.
Al Horr, Y., Arif, M., Kaushik, A., Mazroei, A., Katafygiotou, M., & Elsarrag, E. (2016). Occupant Productivity And Office Indoor Environment Quality: A Review Of The Literature. Building And Environment, 105, 369-389.
Allan, B.A., Autin, K.L. and Duffy, R.D., (2014). Examining social class and work meaning within the psychology of working framework. Journal of Career Assessment, 22(4), 543-561.
Allan, B.A., Autin, K.L. and Duffy, R.D., (2014). Examining social class and work meaning within the psychology of working framework. Journal of Career Assessment, 22(4), 543-561.
Arfan, H. H. (2021). Motivation and Work Environment on Employee Performance. Journal of Indonesian Scholars for Social Research, 1(1), 15-19.
Arfan, H. H. (2021). Motivation and Work Environment on Employee Performance. Journal of Indonesian Scholars for Social Research, 1(1), 15-19.
Aries, M. B., Veitch, J. A., & Newsham, G. R. (2010). Windows, view, and office characteristics predict physical and psychological discomfort. Journal of environmental psychology, 30(4), 533-541.
Aries, M. B., Veitch, J. A., & Newsham, G. R. (2010). Windows, view, and office
characteristics predict physical and psychological discomfort. Journal of environmental psychology, 30(4), 533-541.
Azizi, H., & Tazikeh Lemski, I. (2020). The Effect of Environmental Factors on Staff Productivity in Office Space; Case Study: Information Technology Companies of Iran. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(29), 113-124. (In Persian)
Barbadilla-Martín, E., Lissen, Jms., Guadix Martín, Jg., Aparicio-Ruiz, P., & Brotas, L. (2017). Field Study On Adaptive Thermal Comfort In Mixed Mode Office Buildings In Southwestern Area Of Spain. Building And Environment, 123, 163-175.
Barbadilla-Martín, E., Lissen, Jms., Guadix Martín, Jg., Aparicio-Ruiz, P., & Brotas, L. (2017). Field Study On Adaptive Thermal Comfort In Mixed Mode Office Buildings In Southwestern Area Of Spain. Building And Environment, 123, 163-175.
Bisadi, M., Mozafar, F., Hosseini, B. (2013). Spatial Aspects of Public Areas Affecting the Researchers Creativity and Innovation in an Architecture and Urban Design Research Center Print', Technology of Education Journal (TEJ), 7(2), 137-147. (In Persian)
Colenberg, S., & Jylhä, T. (2022). Identifying interior design strategies for healthy workplaces–a literature review. Journal of Corporate Real Estate, 24(3), 173-189.
Colenberg, S., & Jylhä, T. (2022). Identifying interior design strategies for healthy workplaces–a literature review. Journal of Corporate Real Estate, 24(3), 173-189.
De Dear, Rj. Akimoto, T., Arens, Ea. Brager, G. Candido, C. Cheong, Kwd., N Nishihara, B Li. Sc Sekhar, S Tanabe, Jørn Toftum, H Zhang, Y Zhu, (2013), Progress In Thermal Comfort Research Over The Last Twenty Years. Indoor Air, 23, 442-461.
De Dear, Rj. Akimoto, T., Arens, Ea. Brager, G. Candido, C. Cheong, Kwd., N Nishihara, B Li. Sc Sekhar, S Tanabe, Jørn Toftum, H Zhang, Y Zhu, (2013), Progress In Thermal Comfort Research Over The Last Twenty Years, Indoor Air, 23, 442-461.
Dettlaff, W., (2014). Space syntax analysis–methodology of understanding the space. PhD Interdisciplinary Journal, 1, 283-291.
Dettlaff, W., (2014). Space syntax analysis–methodology of understanding the space. PhD Interdisciplinary Journal, 1, pp.283-291.
Dykes, C. & Baird, G. (2013). A Review Of Questionnaire-Based Methods Used For Assessing And Benchmarking Indoor Environmental Quality. Intelligent Buildings International, 5, 135-149
Dykes, C. & Baird, G. (2013). A Review Of Questionnaire-Based Methods Used For Assessing And Benchmarking Indoor Environmental Quality. Intelligent Buildings International, 5, 135-149
Eghbali, S. R., hamedi, M., & hashemi, F. (2017). The Effects of the Physical Features of the Work Environment on Employees’ Performance. Journal of Research in Human Resources Management, 9(2), 69-92. (In Persian)
Ghanbaran A, Ebrahimpour R, Payedar Ardakani P, Tohidi Moghadam M. (2018) The Role of Lighting, Window Views and Indoor Plants on Stress Reduction of Offices’ Staffs by Psychophysics method. ioh; 14 (6) :135-147. (In Persian)
Golmohammadi R, Pirmoradi Z,
Motamedzade M, faradmal J. (2020) Assessing lighting and color Temperature In The Office Workplaces And Relationship To Visual Comfort. ioh; 17 (1) :1-10. (In Persian)
Hähn, N., Essah, E., & Blanusa, T. (2021). Biophilic design and office planting: a case study of effects on perceived health, well-being and performance metrics in the workplace. Intelligent Buildings International, 13(4), 241-260.
Hähn, N., Essah, E., & Blanusa, T. (2021). Biophilic design and office planting: a case study of effects on perceived health, well-being and performance metrics in the workplace. Intelligent Buildings International, 13(4), 241-260.
Hashemi, Fatima (2017). Compilation and application of advanced criteria in the architectural design of the control building of the combined cycle power plant with an emphasis on ensuring the comfort of the working environment. Doctoral dissertation, Architectural Engineering, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University. (In Persian)
Haynes, B.P. (2008). Impact Of Workplace Connectivity On Office Productivity. Journal Of Corporate Real Estate, 10(4), 286-30.
Haynes, B.P. (2008). Impact Of Workplace Connectivity On Office Productivity. Journal Of Corporate Real Estate, 10(4), 286-30.
Haynes, B.P. (2009). Research Design For The Measurement Of Perceived Office Productivity. Intelligent Buildings International, 1(3), 169-183
Haynes, B.P. (2009). Research Design For The Measurement Of Perceived Office Productivity. Intelligent Buildings International, 1(3), 169-183
Haynes, B.P., Suckley, L., & Nunnington, N. (2017). Workplace Productivity And Office Type: An Evaluation Of Office Occupier Differences Based On Age And Gender. Journal Of Corporate Real
Estate, 19 (2), 111-138.
Haynes, B.P., Suckley, L., & Nunnington, N. (2017). Workplace Productivity And Office Type: An Evaluation Of Office Occupier Differences Based On Age And Gender. Journal Of Corporate Real Estate, 19 (2), 111-138.
Indraganti, M., Ooka, R., Rijal, H., & Brager, G. (2014). Adaptive Model Of Thermal Comfort For Offices In Hot And Humid Climates Of India. Building And Environment, 74, 39-53.
Indraganti, M., Ooka, R., Rijal, H., & Brager, G. (2014). Adaptive Model Of Thermal Comfort For Offices In Hot And Humid Climates Of India. Building And Environment, 74, 39-53.
Klarqvist, B., (2015). A space syntax glossary. NA, 6(2).
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572543024682074368
Klarqvist, B., (2015). A space syntax glossary. NA, 6(2). https://cir.nii.ac.jp/crid/1572543024682074368
Knight, C., & Haslam, S. A. (2010). The Relative Merits Of Lean, Enriched, And Empowered Offices: An Experimental Examination Of The Impact Of Workspace Management Strategies On Well-Being And Productivity. Journal Of Experimental Psychology: Applied, 16(2), 158–172.
Knight, C., & Haslam, S. A. (2010). The Relative Merits Of Lean, Enriched, And Empowered Offices: An Experimental Examination Of The Impact Of Workspace Management Strategies On Well-Being And Productivity. Journal Of Experimental Psychology: Applied, 16(2), 158–172.
Laing. A, Duffy. F, Jaunzens. D, Willis. S, (1998) "New Environments For Working: The Re-Design Of Offices And Environmental Systems For New Ways Of Working", London, Construction Research Communications
Ltd.
Laing. A, Duffy. F, Jaunzens. D, Willis. S, (1998). New Environments For Working: The Re-Design Of Offices And Environmental Systems For New Ways Of Working. London, Construction Research Communications Ltd.
Mishra, A.K., & Ramgopal, M. (2015). A Thermal Comfort Field Study Of Naturally Ventilated Classrooms In Kharagpur. India. Building And Environment, 92, 396-406.
Mishra, A.K., & Ramgopal, M. (2015). A Thermal Comfort Field Study Of Naturally Ventilated Classrooms In Kharagpur, India. Building And Environment, 92, 396-406.
Narehan, H., Hairunnisa, M., Norfadzillah, R. A. & Freziamella, L.(2014). The Effect Of Quality Of Work Life (Qwl) Programs On Quality Of Life (Qol) Among Employees At Multinational Companies In Malaysia. Procedia-Social And Behavioral Sciences,112, 24-34
Narehan, H., Hairunnisa, M., Norfadzillah, R. A. & Freziamella, L.(2014). The Effect Of Quality Of Work Life (Qwl) Programs On Quality Of Life (Qol) Among Employees At Multinational Companies In Malaysia. Procedia-Social And Behavioral Sciences,112, 24-34
Nubani, L. N. (2018). Evaluating workplace constructs using computerized techniques of space syntax. Building Performance Evaluation: From Delivery Process to Life Cycle Phases, 141-154.
Nubani, L. N. (2018). Evaluating workplace constructs using computerized techniques of space syntax. Building Performance Evaluation: From Delivery Process to Life Cycle Phases, 141-154.
Permana, A.Y., Nurrahman, H. and Permana, A.F.S., (2021). Systematic assessment with “poe” method in office buildings cases study on the redesign results of office interior after occupied
and operated. Journal of Applied Engineering Science, 19(2), 448-465.
Permana, A.Y., Nurrahman, H. and Permana, A.F.S., (2021). Systematic assessment with “poe” method in office buildings cases study on the redesign results of office interior after occupied and operated. Journal of Applied Engineering Science, 19(2), 448-465.
Samani, S. A., & Rasid, S. Z. B. A. (2014). A workplace to support creativity. Industrial Engineering and Management Systems, 13(4), 414-420.
Samani, S. A., & Rasid, S. Z. B. A. (2014). A workplace to support creativity. Industrial Engineering and Management Systems, 13(4), 414-420.
Seddigh, A., Stenfors, C., Berntsson, E., Bååth, R., Sikström, S., & Westerlund, H. (2015). The Association Between Office Design And Performance On Demanding Cognitive Tasks. Journal Of Environmental Psychology, 42, 172-181.
Seddigh, A., Stenfors, C., Berntsson, E., Bååth, R., Sikström, S., & Westerlund, H. (2015). The Association Between Office Design And Performance On Demanding Cognitive Tasks. Journal Of Environmental Psychology, 42, 172-181.
Shahzad, S., Brennan, J., Theodossopoulos, D., Hughes, B., & Calautit, J. K. (2017). Energy And Comfort In Contemporary Open Plan And Traditional Personal Offices. Applied Energy, 185, 1542-1555.
Shahzad, S., Brennan, J., Theodossopoulos, D., Hughes, B., & Calautit, J. K. (2017). Energy And Comfort In Contemporary Open Plan And Traditional Personal Offices. Applied Energy, 185, 1542-1555.
Sheikhi, H., & Rezaei, M. (2017). Evaluating environmental quality of walking- based urban spaces and social responding (case study: Ferdowsi Street of Ilam). , 8(29), 83-98. (In Persian)
Singh, M.K., Ooka, R., Rijal, H., & Takasu,
M., (2017). Adaptive Thermal Comfort In The Offices Of North-East India In Autumn Season. Building And Environment, 124, 14-30.
Singh, M.K., Ooka, R., Rijal, H., & Takasu, M., (2017). Adaptive Thermal Comfort In The Offices Of North-East India In Autumn Season. Building And Environment, 124, 14-30.
Tabe-Afshar S, Toofan S, Saghafi-Asl A. (2022) Studying the Role of Workplaces Layout on Employees Health: Sick Building Syndrome. Iran J Ergon 2022; 9 (4): 199-210. (In Persian)
Thatcher, A., Adamson, K., Bloch, L., & Kalantzis, A. (2020). Do Indoor Plants Improve Performance And Well-Being In Offices? Divergent Results From Laboratory And Field Studies. Journal Of Environmental Psychology, 71, 101487.
Thatcher, A., Adamson, K., Bloch, L., & Kalantzis, A. (2020). Do Indoor Plants Improve Performance And Well-Being In Offices? Divergent Results From Laboratory And Field Studies. Journal Of Environmental Psychology, 71, 101487.
Vischer, J. C. (2007). The Concept Of Workplace Performance And Its Value To Managers. California Management Review, 49(2), 62-79.
Vischer, J. C. (2007). The Concept Of Workplace Performance And Its Value To Managers. California Management Review, 49(2), 62-79.
Vischer, J. C., & Wifi, M. (2017). The effect of workplace design on quality of life at work. In Handbook of environmental psychology and quality of life research, 387-400. Springer, Cham.
Vischer, J. C., & Wifi, M. (2017). The effect of workplace design on quality of life at work. In Handbook of environmental psychology and quality of life research (pp. 387-400). Springer, Cham.
Vischer, J.C. (2008), Towards An Environmental Psychology Of Workspace: How People Are Affected By Environments For Work. Architectural Science Review,Volume 51.2, 97-108.
Vischer, J.C. (2008), Towards An Environmental Psychology Of Workspace: How People Are Affected By Environments For Work. Architectural Science Review,Volume 51.2, 97-108