با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تأثیر ساختار فضایی و محیط کالبدی پارک‌های علم و فناوری استان البرز بر افزایش عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان

میلاد فتحی؛ حسن سجادزاده؛ سید محمود معینی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/psp.2023.67803.2669

چکیده
  پارک‌های علم و فناوری در توسعه علمی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. محیط کالبدی این پارک‌ها در دو حوزه معماری و شهرسازی می‌بایست با هدف بهبود کارایی کارکنان طراحی شود. با نگاه به این موضوع، هدف این مقاله تحلیل رابطه عوامل شهری (ساختار فضایی و کیفیت فضای باز) و عوامل کالبدی معماری، در پارک‌های علم و فناوری بر بهره‌وری کارکنان است. این ...  بیشتر