با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بهینه سازمان‌های پهنه‌گستر (نمونه: دانشگاه پیام‌نور)

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ قدیر فیروزنیا

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6802

چکیده
  امروزه دانشگاه پیام­نور بیش از 500 مرکز و واحد آموزشی دارد. اقتضای مدیریت منطقی این دانشگاه ایجاب می­کند که در سطوح مختلف آن از فناوری­های نوین مدیریتی استفاده شود. تعداد نسبتاً زیاد مراکز، دانشجویان و استفاده کنندگان از خدمات آموزشی دانشگاه پیام­نور، حجم بسیار وسیعی از داده­ها و اطلاعات گوناگون را پدید آورده که به نظر می­رسد ...  بیشتر