با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل نقش عوامل ساختاری_کالبدی بر مطلوبیت منظر شهری (مورد مطالعه: شهر بابل)

غلامرضا جانباز قبادی؛ مارال فیروزمند؛ رضا لحمیان؛ صدرالدین متولی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 101-112

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68054.2677

چکیده
  منظر شهر، نخستین ویژگی بصری یک شهر است که حاصل تعاملات مکانی-‌فضایی بین کاربری‌ها با فعالیت‌های شهری است. طبق تجارب علوم شهری، منظر شهری نامطلوب، درکوتاه مدت بر کلیه فرایند‌های داخلی شهر تأثیر منفی می‌گذارد و در بلند مدت سبب ناپایداری توسعه شهری را در ابعاد مختلف می‌شود. از آنجایی که عوامل ساختاری، از مهم­ترین گزینه‌های تشکیل­دهندۀ‌ ...  بیشتر

نقش توسعه نامتوازن فضایی-کالبدی بر ناپایداری شهری (مورد مطالعه : شهر سرخرود)

رضا لحمیان؛ زهرا نبی زاده

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6628

چکیده
  یکی از جنبه های پایداری توسعه شهری ،توسعه کالبدی متوازن همسو با شرایط محیطی _اکولوژیکی و اجتماعی _اقتصادی است . در دهه های پایانی قرن بیستم، با وجود تلاش های بسیار در زمینۀ  توسعه پایدار کالبدی _فضایی شهرها این موضوع هنوز یکی از چالش های مهم جغرافیدانان، شهرسازان، معماران و برنامه­ریزان شهری باقی مانده است.دربسیاری ازشهرهای کشورهای ...  بیشتر