با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

یکی از جنبه های پایداری توسعه شهری ،توسعه کالبدی متوازن همسو با شرایط محیطی _اکولوژیکی و اجتماعی _اقتصادی است . در دهه های پایانی قرن بیستم، با وجود تلاش های بسیار در زمینۀ  توسعه پایدار کالبدی _فضایی شهرها این موضوع هنوز یکی از چالش های مهم جغرافیدانان، شهرسازان، معماران و برنامه­ریزان شهری باقی مانده است.دربسیاری ازشهرهای کشورهای درحال توسعه، شهرگرایی شتابان و افزایش میزان جمعیت شهرنشین، موجب تشدید مخاطرات زیست محیطی شده است.این امر درشهرهای کوچک از اهمیتی دوچندان دارد. زیرا توسعه فیزیکی_کالبدی علاوه بر تغییر کاربری اراضی، تامین نیازمندی های اساسی جامعه شهری از جمله تامین آب سالم و کافی، سرانه فضای سبز، مدیریت پسماندشهری و آلودگی های زیست محیطی را با محدودیت های جدی مواجه کرده است. این پژوهش به منظورتحلیل نقش توسعه کالبدی بر ناپایداری توسعه شهری از دیدگاه زیست محیطی، بنا دارد که با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی  در شهر سرخرود، ابتدا توسعه کالبدی شهر را با استفاده از مدل آنتروپی شانون  بررسی و سپس نقش توسعه کالبدی بر مشکلات زیست محیطی ازطریق سه مولفه کالبدی، عملکردی و زیست محیطی و هفت معیار (رعایت قرارگیری استاندارد کاربری ها، مبلمان شهری، رعایت ارتفاع ساختمان، فضای سبز شهری، حفظ توازن خاک، تغییر کاربری زمین کشاورزی) را ارزیابی نماید. نتایج حاکی ازآن است که توسعه کالبدی نامتوازن بصورت سازمان نیافته موجب ناپایداری زیست محیطی شهر همچون تغییرکاربری اراضی و افزایش آلودگی های زیست محیطی شده است. در تحلیل گزینه های برون رفت از شرایط ناپایداری در شهر سرخ رود، توسعه فضای سبز بهترین گزینه برای تعدیل توسعه نامتوازن کالبدی است.

کلیدواژه‌ها

پریزادی، طاهر و صالحی، عبدالله(1396). تحلیل فضایی عوامل موثر بر ناپایداری الگوی توسعه شهری. مطالعه موردی: شهر بانه. مجله آمایش جغرافیایی فضا. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه گلستان، 7 ،26-29
حسام، مهدی، پوراحمد، احمد و آشور، حدیث (1392). آثار زیست محیطی گسترش افقی شهر، مطالعه موردی: شهر گرگان. مجله محیط شناسی، (1)39، 91-104.
حکمت‌نیا، حسن و قنبری، ابولفضل (1385). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی شهری. تهران: انتشارات مفاخر.
رئیسی‌جلودار، حامد و اسفندیاری، محمداسماعیل(1392). تبیین روند رشد کالبدی پراکنده شهری بر اساس مدل هلدرن، نمونه موردی شهر ساری. مجله پژوهش‌های شهری هفت حصار، 5(2)، 26-21.
زیاری، کرامت‌الله و جانبابانژاد، محمدحسین (1388)، دیدگاه­ها و نظریات شهر سالم. شهرداری­ها، (9) 95، 23-14.
سعیدی، عباس (1392). مفاهیم بنیادین در برنامه‌ریزی کالبدی- فضایی. فصلنامه برنامه‌ریزی کالبدی-فضایی، (1)3، 12-22.
شیعه، اسماعیل (1387)، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی. تهران: انتشارات شهرداری­ها و دهیاریهای کشور.
عظیمی آملی، جلال و قنبری، پروین(1395). آسیب‌شناسی توسعه گردشگری با رویکرد آمایش سرزمین، نمونه: شهر سرخرود. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای)، (6)2، 161-183.
طرح توسعه و عمران (جامع) و تفصیلی شهر سرخرود(1394). گزارش مرحله شناخت وضع موجود، مشاور: طرح محیط پایدار. اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران.
طرح جامع و تفصیلی شهر سرخرود (1394). سند اصلی طرح، مشاور: طرح محیط پایدار، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران. وزارت راه و شهرسازی.
علوی،سیدعلی و شاکری‌منصور، الهه (1396). تحلیل فضایی عوامل شکل‌گیری خزش شهری در شهر بابل. فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی شهری چشم انداز زاگرس، (9)32، 32-40 .
قنواتی، عزت‌اله ، عظیمی، آزاده و  فرجی ملایی، امین (1391). کیفیت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر. مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (44)88، 215-193.
لحمیان، رضا و فیروزمند، مارال(1396). فضای شهری و رفاه اجتماعی. گرمسار: انتشارات دانشگاه گرمسار.
لطفی، صدیقه، مهدیان بهنمیری، معصومه و مهدی، علی (1392). ارزیابی شاخص‌های شهر سالم در منطقه 2 شهر قم. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی، 1(2)، 99-76.
محمدزاده، رحمت (1393). بررسی اثرات زیست محیطی توسعه شتابان شهرها با تأکید بر شهرهای تهران و تبریز. مجله جغرافیا توسعه ناحیه‌ای، 9 ، 93-112.
 Brueckner, Jan K. (2005), Transport subsidies, system choice and urban sprawl, 715-733.
Liu Jie, Ye Jing, Yang Wang, Yu Shu-xia, (2010) Environmental Impact Assessment of Land Use Planning in Wuhan City Based on Ecological Suitability Analysis, 185-191.
Strong, W.A. and Hemphill, L.A, (2006), Sustainable Development Policy Directory, Blackwell Publishing Ltd.
Wu, j. (2006). Environmental Amenities, Urben Sprawl, and Community Characteristics, Journal of Environmental Economics and Management, Vol 52, Issue 2, 527–547.