فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی (PSP) - واژه نامه اختصاصی