با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات عملی, پیام نور

2 دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیای

10.30473/psp.2023.62135.2558

چکیده

تحلیل های تاریخی نشانگر آن است که منطقه سیستان از دیرباز پهنه­ای آباد و از نظر تولیدی سرآمد بوده­است. در این حوزۀ­ جغرافیایی، شهرهای متعددی ایجاد و به مرور و با تغییر شرایط یا از بین رفته و یا تقلیل کارکرد پیدا کرده­اند. اما از اوایل قرن کنونی، شهر زابل با عنایت به اعتبارات دولتی شکل­گرفته و در این مدت، دائماً بر جمعیت خود افزوده­است. در واقع، به دلیل توسعه برون­زای شهر، مشکلات محیطی و منطقه­ای هیچگاه رشد این شهر را متوقف نکرده و به قیمت تخریب محیط پیرامونی، حیات آن با شدت بیشتری استمرار پیدا کرده­است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، وضعیت زیست­پذیری شهر زابل را مورد تحلیل قرار داده­است. داده­های مورد نیاز این شناخت با پرسشنامه محقق ساخته و از نمونه­ای به حجم 300 نفر از کارشناسان این حوزه، گردآوری و با استفاده از ماتریس ارزیابی شاخص های مؤثر و متأثر و مدل ریاضی پایداری و زیست­پذیری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که این شهر در بخش زیست محیطی امتیاز 4829/0 و در بخش اقتصادی و اجتماعی امتیاز 2945/0 را کسب کرده­است. بر اساس این امتیازات، درجه زیست­پذیری این شهر 1884/0 تعیین شده و مطابق استانداردهای موجود، در گروه زیست­پذیری ضعیف و بسیار ضعیف قرار می­گیرد. بنابراین، اگر سیاست­های کنترلی و پیشگیرانه لازم اعمال نشود، نه فقط سکونت و زندگی در این شهر مورد تهدید قرار می­گیرد، بلکه محیط پیرامونی نیز دچار تخریب اساسی­تری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیم ­زاده، عیسی(1374). سیستان در گذر زمان، بررسی برخی از نام­های سیستان در ادوار تاریخی. مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1(1)، 20-7.
امیریان، سهراب(1385). تحلیل نقش دولت در گسترش تمرکز شهرنشینی در ایران با تأکید بر دولت مدرن. رساله دکتری جغرافیا، به راهنمای دکتر رهنمایی، دانشگاه تهران، تهران.
بزی،‌ خدارحم(1385). تحلیلی بر روند شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر زابل. فضای جغرافیایی، 2، 27-6.
بهرام­سلطانی، کامبیز(1387). محیط زیست. جلد دوم. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
حسین­آبادی، سعیده، یعقوب­زاده، مصطفی و فروزان­مهر، مهدیه(1399). شناسایی گرد و غبار و تحلیل آن بر روی تصاویر ماهواره­ای مودیس(مطالعه موردی: شهرستان زابل). کاوش­های جغرافیایی مناطق بیابانی، 1، 186-167.
حسین­زاده، سیدرضا(1376).‌ بادهای 120 روز­ه­ی سیستان. مجله تحقیقات جغرافیایی، 46، 127-103.
رهنمایی، محمدتقی(1373). دولت و شهرنشینی، نقدی بر نظریه عناصر قدیمی شهر و سرمایه­داری بهره­بری هانس بوبک. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 31، 26-17.
رهنمایی، محمدتقی، کلانتری، محسن و صفری لوحه سرا، پروانه(1389). بررسی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی شهر ماسال با تأکید بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون. جغرافیا، 8(26)، 31-7.
زبردست، اسفندیار(1386). بررسی تحولات نخست شهری در ایران. نشریه هنرهای زیبا، 8(29)، 38-29.
زمردیان،‌ محمدجعفر و پورکرمانی،‌ محسن(1376). ‌بحثی پیرامون ژئومورفولوژی استان سیستان و بلوچستان،‌ ویژه نامه آب و خاک زابل. مجله فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 9،‌ 115-95.
ساسان‌پور فرزانه، علیزاده، سارا و اعرابی­مقدم، حوریه(1397). قابلیت‌سنجی زیست‌پذیری مناطق شهری ارومیه با مدل RALSPI. نشریه تحقیقات کاربردی در علوم جغرافیایی، 18(48)، 241-258.
ساسان­پور، فرزانه و جعفری اسدآبادی، حمزه(۱۳۹۲). اصول و ویژگی­های شهر زیست­پذیر. اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار. تهران: انجمن محیط زیست کومش.
سامانی، سمیه، ابراهیم­زاده دوم، عاطفه و عبادی­پور، محدثه(1398). بررسی اثر ریزگردها بر میزان شیوع ناراحتی­های تنفسی. دانشکده پزشکی زابل، 2، 71-64.
سرور، هوشنگ و خیری­زاده، منصور(1396). ارزیابی توسعه فیزیکی درون زا و برون­زای شهر مراغه و ارایه الگوی بهینه. برنامه­ریزی آمایش فضا، 21(3)، 367-329.
سلیقه،‌ محمد(1382). توجه به باد در ساخت کالبد فیزیکی شهر زابل. مجله جغرافیا و توسعه، 14، 122-109.
ضیایی، محمود(1379). تبیین نقش و جایگاه دولت در توسعه شهر و شهرنشینی ایران. رساله دکتری جغرافیا.دانشکده جغرافیا.دانشگاه تهران.
طرح مدیران سبز اندیش(1387). جمعیت و اثرات آن بر محیط زیست. جمعیت و محیط زیست، 5، 10-1.
عابدی، مریم، دبیرزاده، منصور، ظهور، علیرضا، بیرانوند، لیلی و وطن­پرست، علی(1392). بررسی شیوع عفونت­های انگلی روده­ای در بین متقاضیان کارت سلامت شهر زابل در سال 1391. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل، 5(2)، 59-53.
عباس­زاده، شهاب،‌ ذوالفقاری،‌ قاسم و ژیوهان­کیا،‌ محمدعلی(1393). بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی-کالبدی شهرهای مناطق گرم و خشک-گرم و مرطوب(نمونه موردی: شهرهای زابل و بوشهر). مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 4(15)، 69-53.
علی­اکبری، اسماعیل(1378). مکانیزم­های توسعه شهری در استان ایلام با تأکید بر نقش دولت. رساله دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری. دانشکده جغرافیا.دانشگاه تهران.
قلع­جهی، مریم، باقری، سمیه، ایوبی، میکائیل و آشنود، فرشاد(1398). بررسی رابطه گرد و غبار با سلامت روان دانشجویان علوم پرشکی زابل. مجله دانشکده پزشکی زابل، 1، 36-30.
فرپاک(1363). گزارش مرحله اول طرح تامین و احداث شبکه آب مشروب کلیه قراء سیستان. زاهدان: سازمان منطقه­ای آب سیستان و بلوچستان.
فرجی، محمد(1384). مکانیزم­های توسعه شهری در سرابله. پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده جغرافیا.دانشگاه تهران.
کیانی­زاده، زهرا(1398). گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر بشرویه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، فردوس: دانشگاه پیام نور.
گودرزی، غلامرضا. احمدی انگالی، کامبیز، سلیمی، جواد، غفاری­زاده، فرخ و کدخدایی، فرزاد(1394). بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهرستان زابل بر اساس شاخص­های کمی و محاسبه­ی میزان مرگ و میر ناشی از ریزگردها. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 22(5)، 841-832.
محمد­نژاد، علیرضا، جاهدی­پور، سعید و قلی­زاده، زهرا(1400). ارزیابی روند تغییر اقلیم بر بیابان. بیابان­زایی و بیابان­زدایی، 13، 68-57.
مستوفی، حمدالله(1336). نزهه­القلوب. تهران: انتشارات ظهوری.
موسوی­حاجی، سیدرسول و مهرآفرین، رضا(1389). بررسی ویژگی­های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه. جغرافیا و توسعه، 20، 96-79.
مهرآفرین، رضا و موسوی­حاجی، سیدرسول(1388). بررسی باستان­شناسی سیستان. فاز دوم. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، آرشیو پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
میری، فریبا و ترکمانی، جواد(1398). ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان­های استان سیستان و بلوچستان، کاربرد روش­های چند معیاره. اقتصاد کشاورزی، 1، 119-95.
نجفی، سعید(1398). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شهرهای مرزی با رویکرد آینده پژوهی(نمونه موردی: شهر زابل). فصلنامه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی سکونتگاه­های انسانی، 14(3)، 789-773.
Achal, V., Mukherjee, A., & Zhang, Q. (2016). Unearthing ecological wisdom from natural habitats and its ramifications on development of biocement and sustainable cities. Landscape and Urban Planning, 155, 61–68.
Belant, J. L. (1997). Gulls in urban environments: landscape-level management to reduce conflict. Landscape and Urban Planning, 38(3–4), 245–258.
Di Giulio, M., Holderegger, R., & Tobias, S. (2009). Effects of habitat and landscape fragmentation on humans and biodiversity in densely populated landscapes. Journal of Environmental Management, 90(10), 2959–2968.
Ee, C. O. K., & Leng, K.S. (2017). Issues and challenges of a liveable and creative city: The case of Penang, Malaysia. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 10(3), 1-12.
Eidinow, E. (2016). Telling stories: Exploring the relationship between myths and ecological wisdom. Landscape and Urban Planning, 155, 47–52.
Esri, S. (2011). GIS for urban and regional planning. United States: Esri.
Fu, X., Wang, X., Schock, C. & Stuckert, T. (2016). Ecological wisdom as benchmark in planning and design. Landscape and Urban Planning, 155, 79–90.
Furlan, R., & Faggion, L. (2021). Urban regeneration of GCC cities: preserving the urban fabric’s cultural heritage and social complexity. United States : Esri.
Jorgenson, A. K., & Burns, T.J. (2007). Effects of rural and urban population dynamics and national development on deforestation in less-developed countries, 1990—2000. Sociological Inquiry, 77(3), 460–482.
Kang, Y. A. N., & Yan, K. (2017). Application Research of the Chinese Traditional Ecological Wisdom. UIA 2017 Seoul World Architects Congress, 1(51), 1–6.
Kashef, M. (2016). Urban livability across disciplinary and professional boundaries. Frontiers of Architectural Research, 5(2), 239-253.
Liao, K. H., Le, T.A., & Nguyen, K. (2016). Urban design principles for flood resilience: Learning from the ecological wisdom of living with floods in the Vietnamese Mekong Delta. Landscape and Urban Planning, 155, 69–78.
Nikpour, A., & Yarahmadi, M. (2021). Effective Effect on Sustainability in Noorabad Mamasani. Quarterly Journal of Project and Urban Function Studies, 23, 7-27. https://www.elsevier.com/locate/cities.
Patten, D. T. (2016). The role of ecological wisdom in managing for sustainable interdependent urban and natural ecosystems. Landscape and Urban Planning, 155, 3–10.
Phillips, J. (2013). The application of a mathematical model of sustainability to the results of a semi-quantitative Environmental Impact Assessment of two iron ore opencast mines in Iran. Applied Mathematical Modelling, 2, 7839-7854.
Portage County (2007). Stevens Point Urban Area Sewer Service Plan. Portage: Stevens Point Urban Area Sewer Service Advisory Committee.
Rist, B. (1981). Diestadt Zabol. Berlin: Zur Wirtschaftlichen und Sozialen.
Scerrato, U. (1977). Evidence of religious life at Dahan-e Ghulaman, Sistan. M. Taddei (ed.), South Asian Archaeology, 3, 1-15.
Setijanti, P., Defiana, I., Setyawan, W., Silas, J., Firmaningtyas, S., & Ernawati, R. (2015). Traditional Settlement Livability in Creating Sustainable Living. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 179, 204–211.
Sharma, A. K. (2017). Historic City–A Case of Resilient Built Environment. Procedia Engineering, 180, 1103–1109.
Soflaei, F., Shokouhian, M., & Zhu, W. (2017). Socio-environmental sustainability in traditional courtyard houses of Iran and China. Zahedan: Renewable and Sustainable Energy Reviews.
Tian, Y., Jim, C. Y., & Wang, H. (2014). Assessing the landscape and ecological quality of urban green spaces in a compact city. Landscape and Urban Planning, 121, 97–108.
Viegas, C. V., Saldanha, D. L., Bond, A., Ribeiro, J. L. D., & Selig, P. M. (2013). Urban land planning: The role of a Master Plan in influencing local temperatures. Cities, 35, 1–13.
Wagner, M., Merson, J., Wentz, E. A. (2016). Design with Nature: Key lessons from McHarg’s intrinsic suitability in the wake of Hurricane Sandy. Landscape and Urban Planning, 155, 33–46.
Wang, R., Li, F., Hu, D., & Li, B. L. (2011). Understanding eco-complexity: social-economic-natural complex ecosystem approach. Ecological Complexity, 8(1), 15–29.
Wang, X., Palazzo, D., Carper, M. (2016). Ecological wisdom as an emerging field of scholarly inquiry in urban planning and design. Landscape and Urban Planning, 155, 100–107.
WHO. (2016). Who releases country estimates on air pollution exposure and health impact. Retrieved February 17, 2020, from https://www.who.int/news-room/detail/27-09-2016-who-releas-es-country-estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impac
Xiang, W. N. (2014). Ecological Wisdom for Urban Sustainability: Doing real and permanent good in ecological practice. Landscape and Urban Planning, 121,  65–69.
Xiang, W.N. (2016). Ecophronesis: The ecological practical wisdom for and from ecological practice. Landscape and Urban Planning, 155, 53–60.
Yang, B., Li, S. (2016). Landscape and Urban Planning Design with Nature: Ian McHarg’ s ecological wisdom as actionable and practical knowledge. Landscape and Urban Planning, 155, 21–32. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.04.010.
Young, R. F. (2016). Modernity, postmodernity, and ecological wisdom: Toward a new framework for landscape and urban planning. Landscape and Urban Planning, 155, 91–99. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.04.012.
Zanetell, B. A., & Knuth, B. A. (2002). Knowledge partnerships: Rapid rural appraisal’s role in catalyzing community-based management in Venezuela. Society and Natural Resources, 15(9), 805–825. https://doi.org/10.1080/08941920290107576.
Zhang, C., Lu, B. (2016). Residential satisfaction in traditional and redeveloped inner city neighborhood: A tale of two neighborhoods in Beijing. Travel Behaviour and Society, 5, 23–36. https://doi.org/10.1016/j.tbs.2015.08.001.
Zheng, S., Han, B., Wang, D., & Ouyang, Z. (2018). Ecological Wisdom and Inspiration Underlying the Planning and Construction of Ancient Human Settlements: Case Study of Hongcun UNESCO World Heritage Site in China. Sustainability, 10(5), 1–19. https://doi.org/10.3390/su10051345.