با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه پیام‌‌نور، تهران، ایران

چکیده

آتش‌سوزی در جنگل چه منشأ انسانی و چه منشأ طبیعی داشته باشد به عنوان بحران در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مهم است. هدف از انجام پژوهش حاضر تهیه نقشه پتانسیل حریق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنگل‌های مناطق روستایی شهراسالم به منظور مدیریت این مناطق، برای بخش‌های اجرایی است. در این مقاله با روش تحلیلی_مکانی و با بهره‌گیری از روش سلسله مراتبی فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS به پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی پرداخته‌شد. با استفاده از مدل رقومی ‌ارتفاع، نقشه‌های شیب، جهت‌های جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا آماده و در ادامه نقشه‌های نوع پوشش گیاهی منطقه، لایه‌های مناطق مسکونی، کاربری ‌و راه‌های منطقه نیز در GISتهیه شد. جهت رتبه‌بندی و وزن‌دهی معیارهای مؤثر در وقوع آتش‌سوزی از طریق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ابتدا، تعداد 30 پرسشنامه بین کارشناسان آتش‌سوزی در عرصه مناطق مورد مطالعه توزیع ‌شد. سپس به روش فازی AHP وزن‌دهی شدند. لایه‌های وزن‌دار شده بر اساس دستور calculator Raster در محیط GIS ترکیب‌وزنی و با استفاده از توابع عضویت فازی ارزش‌گذاری ‌‌شد. نقشه پهنه‌بندی خطر در پنج طبقه از مناطق با پتانسیل خیلی‌زیاد تا پتانسیل‌خیلی‌کم طبقه‌بندی شدند. از کل مساحت محدوده مطالعاتی، مساحت مناطق ‌با خطر آتش‌سوزی خیلی‌زیاد برابر با 7170 هکتار و مساحت مناطق خطرآتش‌سوزی خیلی‌کم برابر با 6908 هکتار است.
نتایج نشان داد  مناطقی ‌که در سال‌های ‌گذشته دارای سابقه آتش‌سوزی بودند با نقشه نهایی کاملا مطابقت داشته و 48 درصد از آتش‌سوزی‌های به وقوع پیوسته در مناطقی با پتانسیل زیاد و خیلی‌زیاد قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

اسکندری، سعیده (1392). ارائه الگوی پتانسیل آتش‌سوزی جنگل و گسترش آن با استفاده از  RSوGIS. پایان‌نامه دکتری. گروه جنگلداری. دانشکده‌ منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
اسکندری، سعیده (1394). ارزیابی پتانسیل خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از مدل Dong، مطالعه موردی: جنگل‌های بخش سه نکا-ظالمرود. نشریه آمایش جغرافیایی فضا، 6(15)، 195-209.
جانباز قبادی، غلامرضا (1398). بررسی مناطق خطرآتش‌سوزی جنگل در استان گلستان بر اساس شاخص خطر آتش‌سوزی (FRSI) با بهره‌گیری از تکنیک GIS. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی، (3)،89-102.
محمدی، فریده، شعبانیان، نقی، پورهاشمی، مهدی و فاتحی، پرویز(1389). تهیه نقشه خطر آتش‌سوزی جنگل با استفاده از  AHPو GIS در بخشی از جنگل‌های پاوه. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 18(4)، 569-586.
محمودی، فرج‌الله ‌(۱۳۸۰). گـذری بـر ارتفاعات طالش، قلمرو یخچال‌های قدیمی. فصلنـامـه تحقیـقات طالش، 1(1)، 1-5.
Adab, H., Kanniah, K.D., & Solaimani, K. (2013). Modeling forest fire risk in the northeast of Iran using remote sensing and GIS techniques. Natural Hazards, 65, 1723- 1743.
Chandra, S., & Arora, M. K. (2006). Forest fire risk zonation mapping using remote sensing technology. Asia Pacific Remote Sensing (SPIE). 6412.1-10.
FAO, )1986(. Wild land fire management terminology, Report number 70, FAO Forestry Paper, Roma, M-99, ISBN 92-5- 0024207, 1-76.
Gerdzheva, A.A. (2014). A Comparative analysis of different wildfire risk assessment models (a case study for smolyan district, Bulgaria). European Journal of Geography, 5(3), 22-36.
Huang, B., Xie, C., & Tay, R. (2010). Support vector machines for urban growth modeling. Journal of GeoInformatica, 14(1), 83-99.
Jaafari A., & Mafi Gholami, D. (2017). Wildfire hazard mapping using an ensemble method of frequency ratio with Shannon’s entropy. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 25(2), 232-243.
‌Le, T.H., Nguyen, T.N.T., Lasko, K., Ilavajhala, S., Vadrevu, K.P., & Justice, C. (2014). Vegetation fires and air pollution in Vietnam. Journal of Environmental Pollution, 195, 267–275.
Liu, Q., Shan, Y., Shu, L., Sun, P., & Du, S. (2018). Spatial and temporal distribution of forest fire frequency and forest area burnt in Jilin Province, Northeast China. Journal of Forestry Research, 29, 1233–1239.
Lozano, F.J., Suárez-Seoane, S., Kelly, M., & Luis, E. (2008). A multi-scale approach for modeling fire occurrence probability using satellite data and classification trees: A case study in a mountainous Mediterranean region. Journal of Remote Sensing of Environment, 112, 708-719.
Mahdavi, A., Fallah, S.R., & Nazari, R. (2012). Forests and rangelands’ wildfire risk zoning using GIS and AHP techniques. Caspian Journal of Environmental Sciences, 10(1), 43-52.
Martinez, J., Vega-Garcia, C., & Chuvieco, E. (2009). Human-caused wildfire risk rating for prevention planning in Spain. Journal of Environmental Management, 90(2), 1241-1252.
Merrill, D.F., & Alexander, M.E. (1987). Glossary of forest fire management terms (4th ed.), National Research Council of Canada, Canadian Committee on Forest Fire management, Publication NRCC No. 26516, Ottawa, Ontario, 1-225.
Miller, C., & Ager A. (2013). A review of recent advances in risk analysis for wildfire management. International Journal of Wildland Fire, 22(1), 1–14.
Mustafa, A., Rienow, A., Saadi, I., Cools, M., & Teller, J. (2018). Comparing support vector machines with logistic regression for calibrating cellular automata land use change models. European Journal of Remote Sensing, 51(1), 391-401.
Satendra & Kaushik, A.D. (2014). Forest Fire Disaster Management. National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, New Delhi,1-302.
Semeraro, T., Mastroleo, G., Aretano, R., Facchinetti, G., Zurlini, G. & Petrosillo, I., (2016). GIS fuzzy expert system for the assessment of ecosystems vulnerability to fire in managing Mediterranean natural protected areas. Journal of Environmental Management, 168, 94-103.
Taylor, S.W., & Alexander, M.E. (2006). Science, technology, and human factors in fire danger rating: The Canadian experience. International Journal of Wild Land Fire, 15(1(, 121- 135.
Vadrevu, K., & Lasko K. (2015). Fire regimes and potential bioenergy loss from agricultural lands in the Indo-Gangetic Plains. Journal of Environmental Management, 148, 10–20.
Valdez, M.C., Chang, K.T., Chen, Ch.F., Chiang, Sh.H., & Santos, J.L. (2017). Modelling the spatial variability of wildfire susceptibility in Honduras using remote sensing and geographical information systems. Journal of Geomatics, Natural Hazards and Risk, 8,1-7.