با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

تلاش برای به ثبات رساندن خدمات رسانی پارک ها وفضاهای سبز در شهرهایی مانند بندرعباس احتیاج به برنامه ریزی راهبردی کارآمدی دارد. پژوهش حاضر با هدف توسعه راهبردی کالبدی پارک ها وفضاهای سبز شهربندرعباس برای نخستین بار مدل راهبردی Meta-SWOT را در پژوهش های شهری و منطقه ای معرفی کرده است. برای اجرای این پژوهش از روش توصیفی -  تحلیلی استفاده شده است و روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات موردنیاز به صورت اسنادی و میدانی است. برای تدوین راهبردی توسعه و تشریح اهداف، منابع و توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta-SWOT استفاده شده است. بر اساس نتایج، عامل خشکسالی به عنوان بزرگترین مانع کلان محیطی بر سر راه توسعه و مدیریت پارک ها وفضاهای سبز محسوب می شود. در بین عوامل مؤثر جهت مدیریت و توسعه کالبدی پارک ها وفضاهای سبزدر شهر بندرعباس، مشارکت و همکاری مردم ، وجود زیرساخت های مناسب و وجود نیروی انسانی متخصص و درصدر همه مجاورت با خلیج فارس از بالاترین تناسب راهبردی برخوردار است. از این رو باید به این عوامل توجه ویژه ای کرد، اما وجود کتابخانه و مراکزی مانند باغ گلها وهمچنین، وجود افراد و استادان باتجربه و به نوعی آموزش های تخصصی و فنی به نیروهای مورد نیاز برای حل محدودیت های نیروی انسانی بایستی در صدر اقدامات اجرایی قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها

اشرفی، یوسف و ملک زاده، علی(1389). چشم انداز مشارکتی در فرایند توسعه شهری (نمونه موردی: شهر مراغه). فصلنامه مدیریت شهری، 4(25)، 21-11.
بخشی، شهناز (1380). مکان یابی پارک های شهر کرمانشاه با استفاده از .GIS نشریه شهرنگار،8 (2)، 50-69 .
بهبهانی، هما (1373). ارزیابی از پارک های تهران تا تعیین الگو. فصلنامه علمی و آموزشی فضای سبز،3 (8)، 45-68.
خواجه، محمد، خیراندیش، حامد و پیشداد، سمیرا(1393). بررسی روند پدیده گرد و غبار و مطالعه بادهای مؤثر بر آن(مطالعه موردی: شهر بندرعباس). فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 5(4)، 52-65.    
در گاه ملی آمار ایران (1396). سرشماری نفوس ومسکن.
زیاری، کرامت الله، وحدان بیگی، لیلا و پرنون، زیبا(1391). تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی
 
فضای سبز شهر تهران، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 4(14)، 101-114.
صالحی فرد، محمد(1381). بررسی و تحلیل چالش ها و تنگناهای مدیریت فضای سبز در کلان شهرهای کشور (مطالعه موردی: شهر مشهد)، نشریه فضای سبز،2(13)، 13-14.
علی زاده، سید دانا و صالحی فرد، محمد (1387). تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضاهای سبز در شهرها(با رویکرد مدیریت شهری). فصلنامه مدیریت شهری، 6(21)، 23-42.
محمدی، جواد (1380). سامانه اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی فضای سبز شهری. نشریه شهرداری ها، 4(44)، 32-61.
محمدی، جمال، محمدی ده چشمه، مصطفی و ابافت یگانه، منصور (1386)،ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبزشهری وبهینه سازی استفاده شهروندان ازآن درشهرکرد، محیط شناسی ،37(44)، 13-25. 
 
Agarwal, R. G; Wolfgang, Joy; P.(2012). Meta-SWOT: introducing a new strategicplanning tool.JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY,12, 12-21.
Barney, J. (1991) .Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management,1(17),99-120.
Bloomberg .(2012). SWOT, PESTEL, Porter’s 5 Forces and Value Chain.United States.1-16.
Balram,Sh ; Dragicevic,S.(2005).Attitudes toward urban green space: Integrating questionnaire survey and collaborative GIS techniques to improve attitude measurements. Journal of landscape and urban planning, 16(34),102-131. 
 
Ghorban,R;Pourmohamdi,M;Beheshtiouy,R.(2011).An analysis on urban park thypology in the cities of East Azerbaijan province with
 
 using the.(Galen Cranz),21(18),23-56.
Isoherranen,V.(2012).strategicAnalysisFrameworks For strategic Orientation And Focus. University of Olou, 8(3),12-32. 
Jones,G; Hill, C.(2013),Strategic management theory: an integrated approach. Journal of  Business & Economics.10(2),23-30.
Miller, D; Eisenstat, R; Foote, N.(2002).Strategy from the inside out. California Management Review,44(3),37-54.