با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30473/psp.2023.66877.2647

چکیده

رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران، مدیریت شهری را ناچار به توسعه پروژه‌های شهری به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل کرده است. این پروژه‌ها عموماً با نگاهی ترافیکی و در راستای توسعه کالبدی و ایجاد زیرساخت و تسهیلات برای حرکت خودروها تعریف می‌شوند و دیدگاه مسائل اجتماعی و کیفیات فضایی بررسی نمی­شود. ازاین‌رو بسیاری از این پروژه‌ها به‌ویژه در شهر کرج به دلیل تبعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و محیطی با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. با توجه به تضاد آرا در این حوزه، بررسی سازگاری این پروژه‌ها با شاخص‌های توسعه پایدار شهری بسیار ضروری است. این مقاله به ارزیابی سه پروژه تقاطع غیرهمسطح شهر کرج بر اساس ابعاد چهارگانة توسعة پایدار شامل «شکوفایی اقتصادی»، «سرزندگی فرهنگی»، «ارتقای اجتماعی» و «تاب‌آوری زیست‌محیطی» می‌پردازد. داده‌های پژوهش کمی است و به‌وسیله پرسشنامه محقق‌ساخت گردآوری شده است. تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک چرخه‌های پایداری، نشان داد که پروژه‌های تقاطع‌های غیرهمسطح شهری کرج در غالب شاخص‌های مدنظر برای پایداری، به‌خصوص ابعاد اجتماعی و محیطی نامطلوب هستند. ناسازگاری اجتماعی و فضایی، بسنده و خوش‌بینی به مسائل فنی و در اجرای پروژه، بی‌توجهی به خواست ساکنان و طراحی پایدار از دلایل عدم موفقیت این پروژه‌ها است.

کلیدواژه‌ها

اربابی، هانی، علیشاهی، سیامک، صبحیه، محمدحسین و طاهری‌پور، سحر (1399). تحلیل ارتباطات ذی‌نفعان در پروژه تقاطع با روگذرهای غیرهم‌سطح در شهر ارومیه با استفاده از ماتریس علاقه-قدرت و تحلیل شبکه اجتماعی. فصلنامه مطالعات شهری، 10(37)، 71-84.
سرخیلی، الناز، رفیعیان، مجتبی و  تقوایی، علی‌اکبر (1395). بررسی الگوی مدیریت تعارض ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان در ابرپروژه‌های شهر مشهد. نشریه جغرافیا و توسعه، 14(45)، 141-158.
فتحی، میلاد، بنیادی، ناصر و جهدی، نوید (1401). ارزیابی طرح‌های شهری مبتنی بر ارتقاء امنیت در بافت‌ فرسوده شهری با استفاده از چیدمان فضا؛ مطالعه موردی: قلمستان کرج. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامهریزی شهری، (در دست انتشار).
Bukhari, A. (2019). The Dark Side of Urban Megaprojects: Confronting the Consequences of Urban Development in the GlobalSouth. Urban Studies, 56 (5), 955-971.
De Schepper, S., Dooms, M., & Haezendonck, E. (2014). Stakeholder dynamics and responsibilities in Public–Private Partnerships: A mixed experience. International Journal of Project Management, 32(7), 1210-1222.
Douglass, M. (2010). Globalization, mega-projects and the environment: Urban form and water in Jakarta. Environment and Urbanization Asia, 1(1), 45-65.
Goodspeed, R. (2018). Urban Megaprojects: A Global Challenge. Journal of Planning Literature, 33(4), 391–402.
Jajac, N., Knezic, S., & Babić, Z. (2010). Integration of multicriteria analysis into decision support concept for urban road infrastructure management. Croatian Operational Research Review, 1(1),
     74-82.
Jia, G., Yang, F., Wang, G., Hong, B., You, R. (2011). A study of mega project from a perspective of social conflict theory. International Journal of Project Management, 29(7), 817–827.
Kaur, H., & Garg, P. (2019). Urban sustainability assessment tools: A review. Journal of cleaner production,210, 146-15
Köhler, B., David, J.-P., & Pedersen, C. S. (2016). Urban Megaprojects: A Review and Critique. Journal of Planning Literature, 31(4), 393–408.
Lehrer, U., & Laidley, J. (2008). Old mega‐projects newly packaged? Waterfront redevelopment in Toronto. International Journal of Urban and Regional Research, 32(4), 786-803.
Mansourianfar, M. H., & Haghshenas, H. (2018). Micro-scale sustainability assessment of infrastructure projects on urban transportation systems: Case study of Azadi district, Isfahan, Iran. Cities, 72, 149-159.
Oxman, M., & Sanyal, B. (2010). Big Urban Projects: A Critical View from the Global South. International Journal of Urban and Regional Research,
     34(4), 825–834.
Ryan, B. D. (2013). The metastasizing megaproject: Urban design and monstrous moral hybrids. In G. D. Cerro Santamaría (Ed.), Urban megaprojects: A worldwide view (pp.1-20).
     Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.
Scerri, A., & James, P. (2010). Accounting for sustainability: combining qualitative and quantitative research in developing ‘indicators’ of sustainability. International Journal of Social Research Methodology, 13(1), 41-53.
Simmons, J. M., Woudsma, C., & Woudsma, M. (2014). The sustainability of urban transportation systems: A conceptual framework and critical review. Journal of Cleaner Production, 63, 16-25.
Steiniger, S., & Bohte, W. (2017). Sustainable transport and urban design. In Handbook of Research on Urban Informatics: The Practice and Promise of the Real-Time City (pp. 465-485).
     IGI Global.
Thekdi, S. A., & Lambert, J. H. (2014). Quantification of Scenarios and Stakeholders Influencing Priorities for Risk Mitigation in Infrastructure Systems. Journal of Management in Engineering, 30(1), 32-40.
Tonne, C., Adair, L., Adlakha, D., Anguelovski, I., Belesova, K., Berger, M., ... & Adli, M. (2021). Defining pathways to healthy sustainable urban development. Environment international, 146, 106236.
Turkulainen, V., Aaltonen, K., & Lohikoski, P. (2015). Managing project stakeholder communication: the Qstock festival case. Project Management Journal, 46(6), 74-91.
Van Marrewijk, A. (2007). Managing project culture: The case of Environ Megaproject. International Journal of project management, 25(3), 290-299.
Wang, F., Murakami, J., & Li, Z. (2014). Urban Megaprojects in Asia: A Critical Review. Journal of Planning Education and Research, 34(4), 424–436.
Yigitcanlar, T., & Teriman, S. (2015). Rethinking sustainable urban development: towards an integrated planning and development process. International Journal of Environmental Science and Technology, 12(1),
     341-352.
Yuan, J., & Zhang, Y. (2015). The impact of urban street design on pedestrians’ behavior and safety. Journal of Urban Design, 20(2), 210-233.