با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی_تأییدی و مدل‌سازی SEM باAMOS (مورد مطالعه: شهر سمنان)

کرامت اله زیاری؛ علی اصغر احسانی فرد

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.30473/psp.2022.61905.2548

چکیده
  برمبنای نظریه آشوب (Chaos Theory) در درون بی نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد و شهر نیز به عنوان سیستمی پیچیده و آشوبی عمل می‌کند که با ورود بی‌ن‍‍ظمی و درون آشوب و بی‌نظمی به دنبال و در تلاش برای دستیابی به نظم جدیدی خواهد بود (تئوری آشوب مناسب سیستم‌های پیچیده مانند شهر است که با بهره‌­­­­­گیری از آشوب و بی‌نظمی به وجود ...  بیشتر