با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
ارزیابی تکنیک‌های تغییرات پوشش گیاهی/ کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS (مطالعه موردی: حوضه گرگانرود)

صالح ارخی؛ بهنام عطا؛ اسمعیل شاهکویی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.30473/psp.2022.60210.2506

چکیده
  براثر فعالیت­های انسانی، چهره زمین همواره دست‌خوش تغییر می­شود. از این­رو برای مدیریت بهینه مناطق طبیعی، آگاهی از روند و میزان تغییرات پوشش گیاهی/کاربری اراضی ضروری است و برآورد این تغییرات اهمیت به­سزایی دارد .هدف از انجام این پژوهش، پایش تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای در حوضه آبخیز گرگانرود در استان ...  بیشتر