با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل عوامل و چالش‌های توسعه مسکن معیشت‌محور روستایی

ایرج قاسمی؛ خلیل کلانتری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.30473/psp.2022.60465.2514

چکیده
  مسکن روستایی پدیده‌ای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. از این رو همواره با معیشت و فعالیت اقتصادی خانوار و روستا پیوند داشته است. مسکن معیشت‌محور روستایی طی سال­های اخیر گرایش به همانندسازی با مسکن شهری پیدا کرده و سهم مسکن معیشت‌محور کاهش یافته است. مسئله این مقاله شناسایی چالش‌های پیش روی توسعه مسکن معیشت‌محور ...  بیشتر