با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل مؤلفه های بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز

مسعود صفایی پور؛ صفیه دامن باغ

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6392

چکیده
  بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز نیز به عنوان نخستین هسته شکل گرفته و شهر اهواز، با مشکلاتی چون افول کیفیت کالبدی، مشکلات دسترسی و ترافیکی، تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت به علت ماهیت تجاری آن و سایر عوامل،  همچنین با دارا بودن ارزش­های تاریخی به لحاظ داشتن بناهای تاریخی مهم در این محدوده و ارزش­های فرهنگی و مهم­­تر از همه به عنوان ...  بیشتر