با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستا‌های هدف گردشگری (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی، شهرستان قزوین)

حسین فراهانی؛ جمشید عینالی؛ معصومه مرادی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6391

چکیده
  گردشگری، با توجه به کارکرد­های متنوع و نیز توانایی بالا در ایجاد ارتباط با سایر بخش­های اقتصادی، توسعه اجتماعی اقتصادی و تغییر سبک زندگی مناطق روستایی مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستا­های هدف گردشگری بخش الموت شرقی شهرستان قزوین است. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و روش آن توصیفی- ...  بیشتر