با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
نگرش فرآیندمحور در تبیین مؤلفه‌های توسعة کالبدی فضاهای شهری با روش(QSPM)،مطالعة موردی: میدان آزادی شهر سنندج

کسری کتاب اللهی؛ مسعود علیمردانی؛ عبدالحمید قنبران

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6389

چکیده
  در گذشته یکی از مردمی­ترین فضاهای شهری در جامعة ایران، میادین شهری بودند، اما در چند دهة اخیر در بی مهری مطلق به سر می­برند. به طوری که امروزه مفهوم اجتماعی میدان، ازمیان رفته و نقش ترافیکی آن اهمیت یافته­ است. میدان آزادی سنندج نیز یکی از بی­شمار مصادیق موجود در ایران است که امروزه  مطلوبیت سابق خود را از دست داده ­است. هدف ...  بیشتر