با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
بهینه سازی و پایش مدیریت داده‌ها درشهرک‌های صنعتی با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان، کرمانشاه

شاه بختی رستمی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 55-64

چکیده
  طی چند دهه اخیر عواملی چون رشد جمعیت، نیاز به سطوح بالاتر اشتغال، محدودیت­های بخش کشاورزی و نیاز به فعالیت­های جدید ضرورت گسترش فعالیت­های صنعتی را در ایران بیش از پیش آشکار ساخته است. یک شهرک صنعتی، به عنوان بهینه­ترین روش استفاده از فضای جغرافیایی، مکانی برای تمرکز واحدهای صنعتی و تولیدی است. تصمیمات خوب درباره گسترش و مدیریت ...  بیشتر