با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تعیین ویژگی های حیاط در ارتفاع برای مسکن توسعه‌پذیر- اقلیمی با سنجش میزان مصرف انرژی و آسایش حرارتی (مورد مطالعه: شهر همدان)

مهسا نوروزی؛ میترا غفوریان؛ زهرا برزگر

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.30473/psp.2023.67098.2650

چکیده
   توجه به تغییر نیازها و خواسته‌های کاربران در واحدهای مسکونی امری ضروریست. امکان انطباق فضا با شرایط جدید، وابسته به میزان انعطاف‌پذیری که می‌تواند در جهت پایداری زیست‌محیطی موثر باشد. بالاترین میزان انعطاف‌پذیری فضاهای داخلی زمانی تأمین می‌شود که از نور و انرژی تابشی لازم برخوردار باشند و مصرف انرژی آن‌ها تا حد آسایش حرارتی ...  بیشتر