با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
پهنه بندی کالبدی خطر آتش سوزی جنگل با روش AHP فازی ‌و GIS (مورد مطالعه: ‌اسالم)

سحر طبیبیان

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30473/psp.2022.62345.2561

چکیده
  آتش‌سوزی در جنگل چه منشأ انسانی و چه منشأ طبیعی داشته باشد به عنوان بحران در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مهم است. هدف از انجام پژوهش حاضر تهیه نقشه پتانسیل حریق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنگل‌های مناطق روستایی شهراسالم به منظور مدیریت این مناطق، برای بخش‌های اجرایی است. در این مقاله با روش تحلیلی_مکانی و با بهره‌گیری ...  بیشتر