با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

مدیر مسئول


دکتر مصطفی طالشی استاد، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهیدبهشتی

 • taleshi_moyahoo.com
 • 09128177477

سردبیر


دکتر مصطفی طالشی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکترا رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهید بهشتی

 • taleshi_moyahoo.com
 • 09128177477

مدیر داخلی


فهیمه قندشکن سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن افراخته استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکترا جغرافیا از دانشگاه آزاد اسلامی

 • hafrakhtehyahoo.com
 • 02634579600

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود تقوایی استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • m.taghvaeigeo.ui.ac.ir
 • 09133273643

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس سعیدی استاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکترا جغرافیای اقتصاد و زمین شناسی از دانشگاه دانشگاه فیلیپس آلمان

 • asaidicc.sbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید شایان استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی

دکترا جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران

 • shayan34yahoo.com
 • 09155161518

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل علی اکبری استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکترا رشته جغرافیای شهری از دانشگاه تهران

 • aliakbariesmaeilyahoo.com
 • 09123840594

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحمید نظری دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکترا جغرافیا انسانی گرایش برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهید بهشتی

 • a.h.nazariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید جاوری دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکترا اقلیم شناسی از دانشگاه تهران

 • majid_javariyahoo.com
 • 09133285930