با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

مقاله پژوهشی
شناخت اصول نگرش مکان در بناهای تاریخی با رویکرد پدیدارشناسانه (موردمطالعه: کاخ صاحبقرانیه و باغ فردوس تهران)

محمد مرزبان راد؛ محمدحسن طالبیان؛ اسکندر مختاری طالقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/psp.2024.69931.2704

چکیده
  پژوهش حاضر با تاکید بر رویکرد پدیدارشناسانه، به دنبال بازخوانی اصول مکانمندی در بناهای تاریخی و یافتن ارتباط میان عوامل کالبدی و ادراکی با نگرش مکان در بناهاست که با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (کیفی-کمی)، تهیه شده است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه بناهای تاریخی و صاحب‌نظران تشکیل داده اند که نمونه آماری گروه اول شامل دو بنای تاریخی ...  بیشتر