با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
شناسایی محرک های کالبدی تأثیرگذار بر کاهش رفتارهای حرکتی (مورد مطالعه: شهر ساری)

صدیقه لطفی؛ تینا اسمعیلی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30473/psp.2023.67195.2651

چکیده
  سبک زندگی نامناسب یک عامل خطر مهم برای سلامتی محسوب می‌شود. کم تحرکی از ملاک­های زندگی نامناسبی است که با اختلالات اضطراب و افسردگی همراه است که در سال‌های اخیر، میزان شیوع رفتارهای همراه با بی‌تحرکی افزایش یافته است. عوامل و ویژگی‌های متعددی در گسترش و افزایش چنین رفتارهایی نقش دارند. عناصر کالبدی یکی از این ویژگی‌ها است. علی‌رغم ...  بیشتر