با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تبیین پیامدهای کالبدی – فضایی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت

گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمدباسط قرشی میناباد

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.30473/psp.2022.40797.1439

چکیده
  روستا اولین شکل از حیات جمعی انسان در عرصه طبیعی است که از ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، کالبدی خاصی برخوردار است. در برخی از سکونتگاه­های روستایی با تغییر در فعالیت­های اجتماعی_اقتصادی ناشی از گسترش فضای کالبدی، افزایش جمعیت و کارکردها دچار تحول شده و شرایط کالبدی ویژه­ای را تجربه کرده و به تدریج به سوی کارکردهای شهری ...  بیشتر