با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تبیین پیامدهای کالبدی – فضایی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت

گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمدباسط قرشی میناباد

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.30473/psp.2022.40797.1439

چکیده
  روستا اولین شکل از حیات جمعی انسان در عرصه طبیعی است که از ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، کالبدی خاصی برخوردار است. در برخی از سکونتگاه­های روستایی با تغییر در فعالیت­های اجتماعی_اقتصادی ناشی از گسترش فضای کالبدی، افزایش جمعیت و کارکردها دچار تحول شده و شرایط کالبدی ویژه­ای را تجربه کرده و به تدریج به سوی کارکردهای شهری ...  بیشتر

پایش و پیش‌بینی تغییرات فضایی کاربری و پوشش زمین شهری(مطالعه موردی: محدودة شهری بابل و امیرکلا)

محسن احدنژاد روشتی؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 57-73

https://doi.org/10.30473/psp.2021.57296.2423

چکیده
  داشـتن اطلاعـات روزآمد از کاربری و پوشـش زمین بـه ویـژه در محدوده­های شـهری و آگاهی از تغییر و تحـولات آن در طـول یـک دورة زمانی برای برنامـه­ریـزان و مـدیران بسـیار حـائز اهمیت است. این پژوهش، با هدف پایش تغییرات فضایی کاربری و پوشش زمین در محدودة شهری بابل و امیرکلا در دوره­ 1986 تا 2020 و پیش­بینی آن در سال 2030 تهیه شده است. پژوهش ...  بیشتر

نقش تغییرات کاربری اراضی بر فرم فضایی جزایر حرارتی در شهر مشهد

رحمان زندی؛ مختار کرمی؛ جلال طاهری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6590

چکیده
  طی چهار دهه اخیر رشد شتابان شهرنشینی سبب تغییر و تحول پدیده­های طبیعی تغییر و تحول شده­اند. این تغییرات در نهایت موجب تغییرات دمای سطح زمین شده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی شهر مشهد در بازه زمانی  1998 تا 2016 است. بدین ترتیب با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده (2016، 1998) ...  بیشتر